Kozina, Naselje Brinje

Kakšno stanovanje iščete?

OPIS LOKACIJE

Novo stanovanjsko naselje »Brinje« je locirano v središču Kozine ob osrednjem mestnem trgu - na območju nekdanjega »Lesograda« in je locirano v neposredni bližini križišča magistralnih cest Koper-Kozina-Ljubljana, Trst-Kozina-Reka in avtoceste Koper-Ljubljana. Od avto cestnega priključka je oddaljeno cca. 500 m. Predmetna parcela novega stanovanjskega naselja je na severnem robu omejena z osrednjim mestnim trgom, na vzhodnem robu z rekonstruirano Istrsko ulico, na južnem robu z novo stanovanjsko obrtniško pozidavo in na zahodnem robu z magistralno cesto Koper-Kozina-Ljubljana.  
 
V neposredni bližini ob Istrski ulici je locirana knjižnica, na osrednjem mestnem trgu manjšioskrbno storitveni poslovni prostori, banka in trgovska hiša in ob magistralni cesti Koper-Kozina-Ljubljana avtobusna postaja.   V radiu oddaljenosti cca. 500 m so locirani večji trgovski center »Tuš«, bencinska črpalka, pošta, postaja prometne policije, urejeno otroško igrišče, železniška postaja in obrtna cona. V radiu oddaljenosti cca. 1.000 m so locirani sedež občine Hrpelje-Kozina, zdravstveni dom, osnovna šola in vrtec, urejeno otroško igrišče in obrtna cona. 

Stanovanja bodo predvidoma vseljiva konec maja 2013.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt/e je bilo pridobljeno 31.08.2009.


Za stanovanje je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.

 

DALJŠI TEHNIČNO KOMERCIALNI OPIS

Stanovanjsko naselje »Brinje« je zasnovano iz šestih večstanovanjskih oz. stanovanjsko poslovnih objektov - blokov SB 1, SB 2, SB 3, SB 4, SB 5 in SB 6 in skupne garaže, locirane v vkopani kleti pod stanovanjskimi bloki. Stanovanjsko naselje je namenjeno predvsem stanovanjskim površinam, lociranim v pritličju in v 1., 2. in 3. nadstropju (z izrabljenimi podstrešji - »dupleks« stanovanja), posamezni deli pritličja pa so namenjeni poslovnim prostorom oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Skupna garaža, locirana v vkopani kleti pod obravnavanimi stanovanjskimi bloki, je namenjena parkirnim površinam stanovalcev in lastnikov poslovnih prostorov in servisnim površinam. Za izgradnjo stanovanjskega naselja so predvidene tri gradbene faze - 1. faza: SB 1 in SB 2, 2. faza: SB 3 in SB 4 in 3. faza: SB 5 in SB 6 s pripadajočimi deli (tretjinami) skupne garaže. Trenutno je zgrajena 1. faza - stanovanjska bloka SB 1 in SB 2 z 52 stanovanji in 4 manjšimi poslovnimi prostori in celotna skupna garaža.
 
Predmetna stanovanjska bloka SB 1 in SB 2 sta zasnovana kot enostavna objekta pravokotnega tlorisa (SB 1) oz. sestavljenega pravokotnega tlorisa (SB 2), etažnosti P+3+M, zaključena s asimetričnimi dvokapnimi strehami, lociranimi na ravnih strehah 3. nadstropja (terasah »dupleks« stanovanj).
 
Skupna garaža
 
Skupna garaža, locirana v vkopani kleti pod stanovanjskimi bloki, je namenjena parkirnim površinam stanovalcev in lastnikov poslovnih prostorov in servisnim površinam.
         
Stanovanjski blok SB 2
 
Stanovanjski blok SB 2 je namenjen pretežno stanovanjskim površinam, lociranim v pritličju in v 1., 2. in 3. nadstropju z izrabljenim podstrešjem in poslovnim površinam (poslovni prostori oskrbnih in storitvenih dejavnosti), lociranim v pritličju. V stanovanjskem bloku SB 2 je 36 stanovanj in 4 poslovni prostori.
 
GRADBENA KONSTRUKCIJA      
                                         
Nosilne stene (zunanje in notranje) so klasično armirane in betonirane v deb. 20 cm. Predelne stene in instalacijske stene in instalacijski jaški (v stanovanjih) so izdelane iz jeklenih profilov, vmesne toplotne in zvočne izolacije ter obojestranske obloge iz mavčnokartonskih plošč (lahke montažne stene iz mavčnokartonskih plošč). Določene predelne stene in instalacijske stene in instalacijski jaški (v stanovanjih in servisnih prostorih) so klasično zidane v lepilni malti z modularnimi porobetonskimi ploščami in dodatno sidrane z jeklenimi sidri in obojestransko površinsko armirane.
 
Zunanje stavbno pohištvo je izdelano iz Alu profilov (vrata in steklene stene v skupnih prostorih) oz. večkomornih PVC profilov (okna in balkonska vrata v stanovanjih in okna v skupnih prostorih). Notranje stavbno pohištvo (vrata v stanovanjih) je izdelano iz »razvlaknjenega« lesa, površinsko barvanega oz. furniranega z laminatom.
 
Notranji tlaki v stanovanjih so toplotno in zvočno izolirani in obloženi z »gotovim« hrastovim parketom. V »mokrih« prostorih stanovanj so toplotno in zvočno izolirani ter obloženi z keramičnimi ploščicami. V skupnih prostorih so obloženi z gresom;
 
Nosilne in predelne stene v stanovanjih in skupnih in servisnih prostorih so fino zaglajene in opleskane z disperzijsko barvo. V »mokrih« prostorih so obložene z keramičnimi ploščicami. Stropovi v stanovanjih in skupnih in servisnih prostorih so fino zaglajeni in opleskani z disperzijsko barvo
 
ZASNOVA IN FINALNA OBDELAVA (NE)KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV
 
- stopnišča
Vse etaže skupnih komunikacij so povezane med seboj s skupnim notranjim ravnim oz. delno zavitim dvoramnim stopniščem. Stopnišča so obložena z (ne)poliranim porcelanskim gresom.
 
- osebno dvigalo
Vse etaže predmetnih stanovanjskih blokov in skupne garaže so povezane med seboj z brezstrojničnim osebnim hidravličnim dvigalom s kabino dim. 110/210/220 cm.
 
- leseno stavbno pohištvo (notranje)         
Notranje stavbno pohištvo (notranja vrata v stanovanjih in servisnih prostorih) je izdelano iz razvlaknjenega lesa, furniranega z laminatom (v barvnem tonu po RAL-ovi barvni skali) in vgrajeno »suhomontažno«. Določena notranja vrata so zastekljena z enojnim dekorativnim steklom, ostala notranja vrata so polna (»gladka«).
 
Vhodna vrata v stanovanja in servisne prostore so izdelana iz razvlaknjenega lesa, furniranega z naravnim furnirjem, prašno lakirana s poliuretanskim (PU) lakom, zvočno in požarno izolirana in vgrajena »suhomontažno«.
Notranja vhodna vrata (v stanovanja in servisne prostore) so opremljena s cilindrično ključavnico in samozapiralom vratnega krila.
 
 
KOMUNALNA OPREMA IN PRIKLJUČKI
 
Novo stanovanjsko naselje s predmetnima stanovanjskima blokoma SB 1 in SB 2 je opremljeno z novimi komunalnimi in energetskimi priključki: fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, elektrike in telekomunikacije.
 
 
STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
 
- vodovod
Stanovanja so priključena na javno vodovodno omrežje (Kraški vodovod) s skupnim vodomerom in ločenim odčitavanjem porabe vode za vsako stanovanje. Vsako stanovanje je opremljeno z dodatnim vodomerom, ki je vgrajen v stanovanjsko toplotno postajo (STP).
         
- ogrevanje
Predmetno stanovanjsko naselje je ogrevano z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), ki je skladiščen v skupni plinski postaji, locirani na predmetni parceli. Za ogrevanje stanovanjskih blokov SB 1 in SB 2 je izvedena skupna kotlovnica v pritličju objekta SB 2. V kotlovnici so vgrajeni trije kondenzacijski plinski kotli skupne moči 360 kW in vsa pripadajoča opreme (akumulator vode, črpalke, razdelilnik,..).
 
Vsako stanovanje je opremljeno s stanovanjsko toplotno postajo (STP), ki je priključena na skupni ogrevalni sistem stanovanjskega bloka in s pomočjo katere je omogočena individualna (dodatna) priprava tople sanitarne vode. Ogrevanje v stanovanjih je radiatorsko, v kopalnicah so izvedeni lestveni radiatorji.
 
- pohlajevanje
Vsako stanovanje ima v bivalnih prostorih zasnovano lokalno pohlajevanje z zračnimi stenskimi klimati (zunanje »split« enote). Izvedene so samo elektro instalacije napajanja in cevni vodi.
 
- prezračevanje
V vseh stanovanjih je z ozirom na vrsto prostorov zasnovano in izvedeno naravno in prisilno prezračevanje. Bivalni prostori (dnevne sobe, jedilnice, kuhinje in sobe,…) so naravno prezračevani, pomožni prostori (shrambe, kopalnice in WC-ji, kuhinje (nape),…) so lokalno prisilno prezračevani s samostojnimi ventilatorji.
 
Skupne shrambe stanovanj, locirane v kleti, so centralno prisilno prezračevane s skupnim ventilatorjem.
 
ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA
 
- električne instalacije
Glavni električni merilno vozliščni stikalni blok je lociran v pritličju ob skupnem stopnišču in je stalno dostopen, v njem je vgrajena merilna oprema porabe električne energije ter glavne (obračunske) varovalke, prav tako je izvedena povezava na javno telefonsko omrežje zaradi možnosti daljinskega odčitavanja porabe električne energije.
V stanovanjih so stanovanjski stikalni bloki vgrajeni nad vhodnimi vrati. V stikalne bloke je vgrajena varovalna, stikalna in krmilna oprema in glavno stikalo, s katerim je možno vzpostaviti breznapetostno stanje za vse porabnike v stanovanju.    
Jakost omejevalnika toka (varovalke) v posameznem stanovanju je 1 x 35 A.
 
- razsvetljava
Skupna stopnišča in hodniki so osvetljeni s svetilkami z varčno sijalko in vklopom s tipko oz. s pomočjo senzorjev gibanja in dnevne svetlobe in avtonomnimi svetilkami za varnostno razsvetljavo, ki v primeru izpada električnega toka osvetljujejo pot umika in naprave požarne zaščite.
Posamezni prostori v stanovanjih so osvetljeni s svetilkami z žarilno nitko oz. varčnimi sijalkami. Izbor in nabava svetilk v zaprtih stanovanjskih prostorih je prepuščena lastniku posameznega stanovanja. 
 
- protipožarno javljanje 
Zasnovano avtomatsko javljanje požara (stropni optični detektorji dima in alarmne hupe v skupnih hodnikih, krmiljeni preko požarne centrale v servisnem prostoru v kleti) in ročno javljanje požara (ročni javljalniki požara ob skupnih stopniščih).
 
- kontrola dostopa
Glavni vhod v stanovanjski blok je opremljen s hišno govorno napravo (»domofon«) in kontrolo dostopa, dostop iz skupne garaže v kleti v posamezni stanovanjski blok je opremljen s kontrolo dostopa (vsak lastnik prejme identifikacijski obesek).
 
- telefonske instalacije
V stanovanjskem bloku je glavna telefonska uvodna razdelilna omara locirana v skupni garaži. Razdelilna omara je prirejena možnosti priključitve na optično povezavo.
V stanovanjih so stanovanjske razdelilne omarice vgrajene nad vhodnimi vrati (dve razdelilne omarice v vsakem stanovanju). V prvi razdelilni omarici je zaključen dovod javnih linij in predviden prostor za namestitev modema oziroma prehoda iz bakrene povezave na optično povezavo, druga omarica je namenjena koncentraciji notranjega razvoda. Notranje povezave med »patch« panelom in modemom izvede lastnik posameznega stanovanja z ozirom na namembnost posameznega priključka.
 

Mozirje, Podrožnik

Stanovanjsko poslovna stavba Podrožnik Mozirje se nahaja ob cesti »Na trgu« nasproti upravnega središča Mozirje.

Slovenj Gradec, Homški park

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter pravno, gospodarsko, bančno, šolsko, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.

Gornja Radgona, Trate

Gornja Radgona je nastala na pobočju Grajskega griča (nmv 265 m) in leži v severovzhodni Sloveniji in vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo.