Mežica, Trg svobode 11

Kakšno stanovanje iščete?

Mežica – Trg svobode 11


Poleg mesta Mežica, ki predstavlja urbano in upravno središče občine ter premore blizu 3.500 prebivalcev, vključuje občina Mežica še pet manjših podeželskih naselij okoli mesta: Lom (severno od Mežice), Onkraj Meže (vzhodno), Plat (jugovzhodno), Breg (jugozahodno) in Podkraj pri Mežici (severozahodno).

Mesto MEŽICA, ki je dobilo mestne pravice leta 1983, leži v srednjem delu Mežiške doline ob sotočju reke Meže in potoka Šumca na nadmorski višini 491 m in je imensko, zemljepisno, alpsko in rudarsko turistično središče Mežiške doline.

Za gospodarstvo v občini Mežica je značilno, da kljub nekaterim strukturnim spremembam še vedno prevladuje usmerjenost k industriji, kar je zaradi prevladujoče gospodarske usmerjenosti območja v preteklosti, ki je temeljila na proizvodnji svinčeve in cinkove rude, tudi razumljivo. Rudarstvo ima v Mežiški dolini večstoletno tradicijo, saj so menda pod Peco izkoriščali rudna bogastva že Rimljani

V bližini objekta se nahajajo:

 • osnovna šola,
 • vrtec
 • tržnica,
 • komunala,
 • trgovine,
 • čebelarska zbirka,
 • cvetličarna,
 • okrepčevalnice,
 • frizerski salon,
 • lekarna,
 • pekarna,…

 

Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 19.10.2020.

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.

KOMERCIALNO TEHNIČNI OPIS

Splošno in lokacija:

Predvidena je sprememba namembnosti nekdanjega objekta (hotela) in rekonstrukcija znotraj obstoječih gabaritov (delna K+P+1N+2N) na naslovu Trg Svobode 11, Mežica. Izvede se sprememba namembnosti obstoječega objekta s klasifikacijo 12111 (hotelske stavbe za kratkotrajno nastanitev) in 12112 (gostilne, restavracije) v večstanovanjski objekt, klasifikacije 11220. V objektu se izvede 19 stanovanjskih enot. Nekdanji hotelski kompleks je sestavljen iz starejšega južnega in novejšega severnega dela objekta. Objekt je dominantno pozicioniran, kot severni portal v mesto Mežica, z značilno izpostavljeno arhitekturo. Rekonstrukcija objekta bo kljub novi, stanovanjski namembnosti, vizualno ohranila značaj stavbe posebnega pomena. Rekonstrukcija ne bo povzročila tipološke in slogovne spremembe objekta v smislu sodobnega večstanovanjskega objekta. Ohranjen bo videz dominantnega, delno historičnega objekta.

Priključek na javno cesto je obstoječi – iz južne strani preko parcele št. 239/2 k.o. Mežica na krajevno cesto, parcela št. 226/1, šifra odseka 257211 (Celovška-Gosposvetska), ki se priključuje na regionalno cesto II. Reda (Poljana-Šentvid).

 

Zasnova objekta:

OBSTOJEČE STANJE:

Objekt je zgrajen iz dveh delov. Starejši del je južni del, ki je bil zgrajen okoli leta 1900. Novejši pa je severni del objekta, ki je bil zgrajen leta 1974. Objekt je klasične masivne gradnje – polna opeka deb. 38cm v novejšem S delu in modularna opeka 2x19cm, z notranje strani obzidana s porolitom. Zunanje stene niso izolirane. Strop proti hladnemu podstrešju je izoliran s kameno volno deb. 15cm. Zunanji gabariti objekta se ne spreminjajo. V obstoječem objektu ni bilo stanovanjskih enot, objekt je bil prvotno namenjen gostišču (penzionu) s sobami za nastanitev.

Klet je bila namenjena shrambam za potrebe gostinskega dela objekta, skupni kotlovnici, pralnici in likalnici. V pritličju je bila gostilna s pomožnimi prostori in kuhinjo, sanitarije za osebje, dva ločena vhoda z vežami in stopniščem (vhod v SZ del objekta in JZ del objekta), lokal, povezan z gostinskim delom, sanitarije za goste ločene za gostinski del in za lokal. Prvo nadstropje je bilo namenjeno naslednjim prostorom: 1x apartma s kopalnico, 4x dvoposteljna soba s kopalnico in predprostorom, stopnišče, skupni prostor, restavracija (večnamenski prostor), sanitarije in stopnišče. Drugo nadstropje pa je bilo namenjeno naslednjim prostorom:

1x apartma s kopalnico, 16x dvoposteljna soba s kopalnico in predprostorom, stopnišče, skupni prostor in pisarna.

 

REKONSTRUKCIJA in OBDELAVA:

Vse notranje stene, ki se porušijo so predelne. V konstrukcijo objekta se ne posega, razen z manjšimi preboji. Z rekonstrukcijo se posega z novimi okenskimi odprtinami in delno pozidavo obstoječih, izvedbo novih montažnih balkonov, razen delno lesenih ter s preboji medetažnih plošč za inštalacijske jaške, v katerih se izvedejo vertikalne kanalizacije, vodovod in ogrevalni sistem. Obstoječi dotrajani leseni balkoni na zahodni fasadi se odstranijo in se nadomestijo z novimi, montažnimi v JE konstrukciji. Leseni historični balkoni na S in V fasadi 1. in 2. nadstropja ohranijo in obnovijo. Dotrajani elementi se zamenjajo z novimi, ostali elementi se obnovijo ter prepleskajo. Obnovijo se skladno z pogoji ZVKDS. Širina balkonov se ne spremeni. Notranjost objekta se adaptira in delno rekonstruira – manjši konstrukcijski posegi s preboji za prehode in vgradnjo novih vratnih preklad. Moteče predelne stene se odstranijo. Odstrani se obstoječ dimnik, ki se nadomesti z novim za potrebe plinskega ogrevanja. Nove stene se prilagodijo razporeditvi stanovanjskih prostorov in bodo pretežno iz mavčnokartonskih plošč. Obstoječa lesena vetrolova na južni in zahodni fasadi se odstranita. Po vseh etažah so izvedeni dodatni estrihi, ki bodo odstranjeni na območjih kopalnic in delno na območjih kuhinj zaradi odtokov in vodovoda. V kopalnicah se izvede hidroizolacija iz poliuretana. V pritličju se tlak dvigne zaradi vgradnje talne toplotne izolacije. V novem estrihu pritličja se izvede 10cm toplotna izolacija (v obstoječem tlaku je že vgrajena toplotna izolacija debeline od 2-5cm). Po etažah se izvedejo spuščeni stropovi (mavčnokartonske plošče) na višino 2,65m in 2,70m, kjer so obstoječi stropovi visoki, ostale višine so prilagojene obstoječim višinam od katerih bodo nižje zaradi izvedb novih estrihov, vendar nikjer ne nižje od 2,44 m.

Fasada:

- zaradi energetske učinkovitosti stavbe je potrebno izvesti toplotni ovoj stavbe, ki je kljub obstoječim balkonom tehnično izvedljiva, razen na betonskih podporah balkonov, kjer je toplotni most, se izvede tanjša izolacijska obloga, ker drugače tehnično ni izvedljivo. Objektu se doda 20cm toplotni ovoj stavbe. Na območju historičnih balkonov na S in V strani se uporabi tanjša izolacija deb. 10cm (izolacija Webertherm plus ultra 020 ali podobno), ki minimalno okrne proporce balkonov in njegovih konstrukcijskih elementov. Predvidena je fasada kompozitnega sistema Etics z gorljivo izolacijo razreda B-d0. Zaradi možnosti širjenja požara med etažami se izvede 40cm pas z negorljivo izolacijo po celotnem obodu stavbe nad okni in vrati, na nivoju medetažnih plošč. Kletni del objekta se odkoplje do dna temeljev, zidovi očistijo, izvede se hidroizolacija in zaščita le-te in toplotna izolacija XPS deb. 10cm. Na vidnem delu kleti se odstrani obloga iz kamna (skladno z upoštevanjem ZVKDS), obstoječi zid se prav tako očisti do trdne podlage ter izravna s cementno malto. Na očiščeno in suho površino na zunanji strani se nanese ustrezna hidrizolacija. Hidriozolacija se zaključi na višini 50cm nad višino terena. Izkop se zasuje z grobim prodcem v širini 80cm, delno s tlakovci (na območju dostopov). Hidroizolacija se zaščiti z 10cm debelino toplotne izolacije XPS ter zaključi z zaključnim fasadnim ometom skladno z navodili ZVKDS. Fasada objekta je zasnovana v svetli barvi (skladno z navodili ZVKDS). Dodatna toplotna izolacija se namesti tudi na podstrešju v skupni debelini 40cm.

Obdelava zidov in tlaka v kleti:

-notranji obstoječi kletni zidovi se sanirajo – očistijo ter izsušijo. Južni (starejši) kletni stropovi se velbani (enako velja za del pritličnih stropov). Velbe je potrebno prav tako sanirati in prepleskati. Zidovi se zaščitijo s hidrofobnim sušilnim ometom. Obstoječi tlaki se odstranijo do podložnega betona (kjer obstaja), kjer ga ni, pa se izvede nov podložni beton, z izvedbo talne hidriozolacije in novega estriha, ki se finalno obdela z nedrsečim granitogresom (R9).

Obdelava sten, stropov in tlakov:

-vse stene in stropovi (bivalni prostori) se pokitajo in pobarvajo z poldisperzijsko barvo (enako velja za stropove). Stene v kopalnicah in sanitarijah bodo obložene s keramiko, enako velja za tla. Na skupnih hodnikih, stopniščih, vhodu, se izvede pralna barva sten do višine 1,50m (latex). Enako velja za kletne prostore. V tlaku vetrolova se vgradi predpražnik v nivoju tlaka, pred vhodnimi vrati pa talna rešetka. V bivalnih in spalnih prostorih je predviden končni pohodni tlak dvoslojni gotovi, lepljen parket primeren za talno gretje. Skupni prostori bodo obloženi z nedrsečim granitogresom (proti drsnosti R9). Stopnice bodo obdelane z nedrsečim granitogresom, s protidrsnimi utori in z nizkostensko obrobo. Kuhinjski deli tal bodo

obloženi s keramiko. Stena med elementi v kuhinji se prebarva z latex pralno barvo. Stropovi se opleskajo z disperzijsko barvo. Na balkonih se tla obložijo z mrazoodpornim nedrsečim granitogresom, z nizkostensko obrobo. Granitogres bo na montažnih balkonih položen na vodoodporne OSB pohodne plošče. Stene shramb v kleti bodo štaketne (lesene).

Balkoni:

Ohranijo se obstoječi historični leseni balkoni v prvem in drugem nadstropju severne in vzhodne fasade ter z njimi povezani leseni konstrukcijski elementi na fasadah. Dotrajani elementi balkonov se odstranijo (predvidoma se odstranijo lesene masivne podnice in se nadomestijo z novimi v enakih dimenzijah, manjši del elementov ograj in manjši del konstrukcije) in se zamenjajo z novimi elementi ter opleskajo v barvi obstoječega lesa. Višina ograj na balkonih, ki se ohranijo, znaša od 102 do 104cm, zaradi česar se tlak lesenih podnic deb. 8cm ohrani na obstoječi višini. Stiki med podnicami se čim bolj zatesnijo in finalno obdelajo. Zaradi možnosti širjenja požara preko lesene konstrukcije balkonov, je potrebno lesene elemente zaščititi s protipožarnim opleskom.

Ostali balkoni se odstranijo in se zamenjajo z novimi montažnimi iz Je konstrukcije, oblečeni v vitocel plošče in bodo izvedeni kot lože, ki bodo s treh strani zaprte. Vrhnja stran ograje bo obložena s polico iz naravnega kamna. Linije balkonov po širini ostanejo obstoječe. Tla balkonov se izvedejo v minimalnem padcu vstran od objekta z iztokom morebitnih meteornih voda iz balkona. Nad novima pritličnima balkonoma na južni strani se izvede strešna jeklena konstrukcija, z Je nosilci v minimalnem naklonu (med njimi toplotna izolacija deb. 5cm) pokriti z vodoodpornimi OSB ploščami ter finalno obdelani s Siko. Streha bo skrita za atiko. Vse stike med objektom in balkonom je potrebno ustrezno obdelati in zatesniti. Izvede se odtok iz strehe.

Streha in napušč:

Napušč ostane nespremenjen, dotrajane obloge se zamenjajo z novimi. Celoten napušč se obnovi in prepleska v istem odtenku lesa. Višina objekta(sleme) je nespremenjena in znaša 12,27m. Smer slemena je S-J, naklon strehe je 17°, obstoječa kritina je vlaknocementna ki se odstrani in nadomesti z novo pločevinsto s protikondečnim obrizgom. Strešna konstrukcija se ne spremeni, le kritina se zamenja in se izvedejo novi kleparski elementi.

Na čelnih straneh (S in J fasada, ter delno V in Z fasada) se obstoječe lesene obloge zaradi fasadnega ovoja stavbe odstranijo in se nadomestijo z novimi, v enaki obliki in v odtenku obstoječih oblog (temno rjavo).

Stavbno pohištvo:

Okna:

Stavbno pohištvo bo PVC izvedbe, zunanjost v barvi temni hrast, znotraj pa bela. Predvidene so zunanje rolete, ki bodo prav tako v temno rjavi barvi. Stekla bodo troslojna, ki bodo vključno z okvirji dosegala toplotno prehodnost Uw=0,74 W/m2K. Okenske police notranje so predvidene PVC, zunanje pa iz naravnega kamna.

Opomba: Vse barve in nove fasadne elemente potrdi strokovna oseba ZVKDS! V času gradnje

je predviden nadzor ZVKDS!

Vrata:

Vhodna vrata so predvidena Alu s prekinjenim toplotnim mostom (delno zastekljena z dvoslojnim varnostnim steklom – po shemah). Vrata v kolesarnico bodo prav tako Alu, s ključavnico in samozapiralom ter cilindrično ključavnico. Vhodna vrata v objekt bodo širine 100cm. Vhodna vrata v stanovanja bodo svetle širine 80cm in višine 210cm, razen vrata v stanovanje predvideno za invalida, bodo svetle širine 90cm. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna, zvočno izolativna min 37 dB,, toplotno in požarno zaščitena 30 min., s kukalom, kovinska, z varnostno ključavnico s po 4 ključi (kot npr. vrata »Vovko«). Vrata bodo v kovinskih podbojih. Vrata znotraj stanovanj pa bodo v lesenih podbojih in krila oblečena s folijo, z navadnimi ključavnicami in okovjem po izbiri. Pri načrtovanju je upoštevan gradbeni zakon (GZ, Ur.list št. 61/2017, z dne 2.11.2017 in Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS št. 1/2011).

 

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI:

Obstoječim prostorom se spremeni namembnost iz hotelske in gostinske dejavnosti v večstanovanjski objekt z 19 stanovanjskimi enotami.

KLET:

-v kleti so predvidene shrambe za potrebe stanovanj, skupna kotlovnica, prostor za čistila

PRITLIČJE:

-v pritličju se izvedejo 2x trisobno stanovanje, 3x dvosobno stanovanje (od tega eno namenjeno invalidni osebi), dva ločena vhoda (na SZ in na JZ strani) in stopnišči (obstoječe) z ločenimi dostopi v podkletena dela objekta in ostale etaže. Ločen vhod iz Z strani ima še ena stanovanjska enota ter skupna kolesarnica

1.NADSTROPJE:

-v 1.nadstropju se izvedejo 3x enosobno stanovanje, 2x dvosobno stanovanje in 2x trisobno stanovanje, dvojno stopnišče ter dva hodnika

2.NADSTROPJE:

-v 2.nadstropju se izvedejo 3x enosobno stanovanje, 3x dvosobno stanovanje in 1x trisobno stanovanje, dvojno stopnišče ter dva hodnika.

V južni strani objekta je predvideno stanovanje za invalida, ki bo imel zagotovljen neoviran

dostop, vstop in uporaba pritličnega dela objekta funkcionalno oviranim osebam.

 

TEHNIČNO POROČILO K UPOŠTEVANJU KULTURNOVARSTVENIH POGOJEV (št. 35107-0102/2019-2 ES, z dne 21.3.2019)

Predvidena je sprememba namembnosti nekdanjega objekta (hotela) in rekonstrukcija znotraj

obstoječih gabaritov (delna K+P+1N+2N) na naslovu Trg Svobode 11, Mežica. Poseg se bo vršil v spomenik – naselbinsko območje Mežica – Trško jedo (EŠD 7635).

Spomeniško območje se v skladu z varstvenim režimom za trško jedro varuje v celoti vseh sestavin, ki ga določajo ulični raster, gabarit, fasade, značilne strešine, tlaki, značilne dominante, med katerimi sodi tudi predmetni objekt. Izvede se sprememba namembnosti obstoječega objekta s klasifikacijo 12111 (hotelske stavbe za kratkotrajno nastanitev) in 12112 (gostilne, restavracije) v večstanovanjski objekt, klasifikacije 11220. V objektu se izvede 19 stanovanjskih enot.

 

1. Nekdanji hotelski kompleks je sestavljen iz starejšega južnega in novejšega severnega dela

objekta. Objekt je dominantno pozicioniran, kot severni portal v mesto Mežica, z značilno izpostavljeno arhitekturo. Rekonstrukcija objekta bo kljub novi, stanovanjski namembnosti, vizualno ohranila značaj stavbe posebnega pomena. Rekonstrukcija ne bo povzročila tipološke

in slogovne spremembe objekta v smislu sodobnega večstanovanjskega objekta. Ohranjen bo videz dominantnega, delno historičnega objekta. Pri predvidenem posegu so upoštevane osnovne barvne in materialne podobe stavbe, kot so bel omet in temno rjavi leseni deli (balkoni, napušči, konstrukcija balkonov in obloge). Na čelnih straneh (S in J fasada, ter delno V in Z fasada) se obstoječe lesene obloge zaradi fasadnega ovoja stavbe odstranijo in se nadomestijo z novimi, v enaki obliki in v odtenku obstoječih oblog (temno rjavo). Stavbno pohištvo bo PVC izvedbe, zunanjost v barvi temni hrast, znotraj pa bela. Predvidene so zunanje rolete, ki bodo prav tako v temno rjavi barvi. Stekla bodo troslojna, ki bodo vključno z okvirji dosegala toplotno prehodnost Uw=0,74 W/m2K.

Opomba: Vse barve in nove fasadne elemente potrdi strokovna oseba ZVKDS!

 

2. Gabariti objekta so nespremenjeni, naklon strehe se ne spremeni (obstoječa dobro ohranjena

strešna konstrukcija), zamenja se strešna kritina - sive vlaknatocementne plošče se zamenjajo s pločevino s protikondenčnim obrizgom (predlog). Bravo kritine določi strokovna oseba ZVKDS.

Ohranijo se obstoječi historični leseni balkoni v prvem in drugem nadstropju severne in vzhodne fasade ter z njimi povezani leseni konstrukcijski elementi na fasadah. Dotrajani elementi balkonov se odstranijo (lesene masivne podnice, del elementov ograj in del konstrukcije) in se zamenjajo z novimi elementi ter opleskajo v barvi obstoječega lesa. Višina

ograj znaša od 102 do 104cm, zaradi česar se tlak lesenih podnic deb. 8cm ohrani na obstoječi

višini. Stiki med podnicami se čim bolj zatesnijo in finalno obdelajo. Ostali balkoni se odstranijo in se zamenjajo u novimi montažnimi iz Je konstrukcije. Konstrukcija ograje bo kovinska, z vertikalnimi kovinskimi prečkami dim. 50/4mm na razmahu 5cm. Stranice balkonov bodo oblečene s pločevino. Spodnji del balkona pa s 4cm oblogo iz Vitocel, tako da bo jeklena konstrukcija skrita. Vsi vidni kovinski elementi balkonov bodo v temno rjavi barvi (kot leseni elementi). Linije balkonov po širini ostanejo obstoječe. Napušč ostane nespremenjen, dotrajane obloge se zamenjajo z novimi. Celoten napušč se obnovi in prepleska v istem odtenku lesa. Zaradi energetske učinkovitosti stavbe je potrebno izvesti toplotni ovoj stavbe v deb. 20cm, razen na območjih obstoječih historičnih balkonov se izvede toplotnoizolacijska obloga deb. 10cm(izolacija Webertherm plus ultra 020 ali podobno), ki minimalno okrne proporce balkonov in njegovih konstrukcijskih elementov. Stik med debelejšo in tanjšo izolacijo se v horizontalni smeri obdela z odkapno pločevino v barvi fasade.

 

3. Ritem stavbnega pohištva je ohranjen v pretežni meri, oziroma je usklajen z novo namembnostjo in je simetričen in enakomeren.

 

4. Na severni strani fasade je nameščen na balkonsko konstrukcijo pano, ki zakriva severno fasado in ga je pred začetkom rekonstrukcije potrebno odstraniti in ga ni dovoljeno več ponovno nameščati na prvotno mesto in niti ne v bližini, da bi kakorkoli prekrival objekt in ulično veduto.

Opomba:

Balkoni se obnovijo tako, da bodo statično stabilni in varni za uporabo. Zaradi možnosti širjenja požara preko lesene konstrukcije balkonov, je potrebno lesene elemente zaščititi s protipožarnim opleskom.

 

STROJNE IN ELEKTRO INŠTALACIJE:

- meteorna kanalizacija: meteorne vode s strešine so že speljane preko obstoječih peskolovcev in revizijskih jaškov v javni kanalizacijski sistem, skladno s pogoji upravljalca. Priključek za meteorno javno kanalizacijo se nahaja na parceli št. 226/1 k.o. Mežica. Meteorne vode iz povozne površine bodo preko lovilca olj in revizijskih jaškov speljane v javno kanalizacijsko omrežje na parceli št. 226/1 k.o. Mežica. Obstoječi jaški se nahajajo na parcelah investitorja št. 239/2, 239/4 in 240/7, 240/8, 226/1, vse k.o. Mežica.

- elektrika: Elektrika je že na razpolago na obstoječem objektu, vendar obstoječa priključna moč ne zadostuje, zato se skladno s pogoji distributerja izvede nov dovodni kabel iz TP Mežica 1 Predvidena je zamenjava obstoječe PMO, merilna mesta za vsako stanovanjsko enoto posebej in za skupno rabo. Znotraj objekta se v celoti na novo izvede razvod el. inštalacij. Za potek novega nn dovodnega el. kabla po tujih zemljiščih je potrebno od lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal el. kabel, pridobiti služnosti. Priključek od TP do objekta bo potekal po naslednjih

parcelah: 140/11, 140/43, 140/24, 140/39, 140/22, 140/37, 226/1, 240/7, 239/4, vse k.o. Mežica.

- fekalna kanalizacija: je že speljana preko revizijskih jaškov v javni kanalizacijski sistem, vendar se zaradi dotrajanosti in neustreznosti izvede na novo s priključkov na obstoječi jašek javne fekalne kanalizacije. Fekalna kanalizacija se nahaja na S strani, ob regionalni cesti (Mežica-Reht, na parceli št. 240/1 k.o. Mežica in poteka preko parcele št. 240/5 k.o. Mežica). Fekalna kanalizacija se izvede skladno s pogoji upravljalca fekalnega voda ter projektno dokumentacijo.

- vodovod: objekt je že priključen na javni vodovodni sistem. Trenutno ima objekt dva priklopa na javno vodovodno omrežje. Ker sta priklopa dotrajana, je potrebno enega blindirati, drugega pa obnoviti do glavnega voda. Priključno mesto je na parceli št. 242/4 k.o. Mežica. Od predvidenega priključka na obstoječi zunanji vodovodni razvod iz PE80, d125, kateri poteka vzporedno z obravnavano gradbeno parcelo – zahodno od objekta, se izvede novi zunanji vodovodni priključek do večstanovanjskega objekta. Na dovod je potrebno obvezno vgraditi regulator tlaka. Vsa pitna voda mora biti registrirana preko glavnega vodovodnega števca ali preko posameznih glavnih za vsako stan. enoto ter skupno rabo. Objekt bo priključen na obstoječi zunanji vodovod iz PE d125. Topla sanitarna voda se pripravlja centralno v dveh grelnikih sanitarne tople vode; V=500l s pomočjo toplotne črpalke in V=950l dogrevanje oz. pregrevanje s pomočjo plinskega trošila. Merjenje porabe sanitarne hladne vode za posamezne

stanovanjske enote in skupno rabo je preko vodomerov, ki so nameščeni v prostoru kotlovnice.

Merjenje porabe sanitarne tople vode za posamezne stanovanjske enote in prostor čistil, je preko odštevalnih vodomerov za S.T.V., kateri so nameščeni v skupni omarici na hodniku vsake etaže.

- ogrevanje: ogrevanje in priprava sanitarne tolpe vode bo iz skupne kotlovnice, ki bo v severnem kletnem delu objekta. Ogrevanje se izvede na novo s priključkom na javno plinovodno omrežje. Priključno mesto je na parceli št. 240/6 k.o. Mežica in poteka preko parcele št. 240/7 do objekta (239/4 k.o. Mežica). Vsi prostori se bodo talno ogrevali. Vsako stanovanje bo imelo lastni sistem toplovodnega ogrevanja z lastnim števcem toplotne energije (zidna priključna omarica s števcem toplotne energije na skupnih hodnikih) – etažno toplovodno ogrevanje, dvocevni talni razvodni sistem iz Cu ali Alumplast ali Velta Rapex cevi položenimi v estrih, notranjo razdelilno omarico in razvod talnega ogrevanja iz cevi PROFIX PEX-a. Merjenje porabe plina in regulacija tlaka (100 mbar do 22 mbar) je v zunanji podometni plinski omarici z glavno plinsko pipo. Nižanje nivelete 1m levo in desno od osi obstoječih vodov ni dopustno. Nasipavanje terena nad osjo plinovoda v pasu 1m L in D je dopustno do max 0,5m. Pred izvedbo je potrebno zakoličiti obstoječe vode v varovalnem pasu (2m L in D), kjer je potrebno ročno izvajanje del, ob prisotnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja).

-prezračevanje: predvideno je naravno prezračevanje skozi okenske odprtine in prisilno z odvodom zraka (sanitarni prostori, kuhinje – priprava odvodov za nape in shrambe). Glede na uporabnike in potrebe po prisilnem odvodu je potrebno predvideti ločene prezračevalne sisteme, odvodi zrak se vodijo nad streho objekta. Vsak prostor za shrambo bo prezračevan naravno preko prezračevalnih rešetk oz. okenskih in vratnih odprtin. Prostor kopalnice v posameznem stanovanju bo občasno prezračevan s pomočjo lokalne odvodne ventilatorske enote, priključene na odvodni prezračevalni kanal. Dovod zraka v navedeni prostor se izvede skozi zračno rešetko, nameščeno v spodnjem delu vhodnih vrat. Za vsako kuhinjo se predvidi priključek, oziroma odvodna rešetka z možnostjo naknadne priključitve kuhinjske nape, katere dobava je stvar lastnika, oziroma najemnika posameznega stanovanja. Prostor za čistila se prezračuje naravno preko dovodne in odvodne zračne rešetke nameščene v spodnjem delu in pod stropom vhodnih vrat. Vsak odvodni zračni kanal bo speljan do iznad strehe pri lokacijah po projektu arhitekture.

-telekomunikacije: za vsako stanovanje je predviden priklop na UTP in koaksialen kabel. Na območju gradnje potekajo obstoječi telekomunikacijski vodi. Za potrebe gradnje in priključevanja objekta na javno komunalno infrastrukturo je potrebno opraviti zakoličbo TK vodov in vseh predvidenih priključkov ter določiti zaščitne ukrepe. Zaščitni pogoji se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obbetoniranje, prestavitev kablov in podobno), za kar je potrebno kontaktirati skrbniško službo Telekoma Slovenije d.d. na telefon kontaktne osebe. Stroške posega nosi investitor.

-plato za odpadke se izvede na zahodni strani objekta preko dovozne ceste, tako da bo omogočen neoviran dostop smetarskim vozilom. V objektu je predvidenih 45 oseb, kar pomeni da povzročajo te osebe 1350l odpadkov/teden, za kar zadostujeta dve posodi 770l za embalažo in dve 770l za mokre odpadke ter ena 240l za bio odpadke. Plato za odpadke bo na parceli št. 239/4 k.o. Mežica

Ljubljana, Zeleni gaj na Brdu F2

Soseska Zeleni Gaj na Brdu v Ljubljani je zgled gradnje kakovostnih in funkcionalnih stanovanj ...

Novo mesto

Stanovanjski objekt B2 se nahaja v sklopu obstoječega naselja v Podbrezniku pri Novem mestu.

Ribnica, Prijateljev trg 1

Stanovanjska enota se nahaja v neposrednem centru mesta in omogoča dobre cestne povezave do drugih lokacij, kot so Ljubljana in Kočevje, vzpostavlja pa se tudi železniška povezava.

Slovenj Gradec, Ozare

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter gospodarsko, pravno, šolsko, bančno, zdravstveno, informacijsko, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.