ODDAJA STANOVANJ
POGOSTA VPRAŠANJA

Pomoč zainteresiranim najemnikom - pogosta vprašanja in odgovori

Vabimo vas, da si v nadaljevanju ogledate najpogostejša vprašanja in odgovore glede razpisov Sklada. V primeru, da potrebujete dodatne informacije, nas lahko tudi poklicete ali nam pošljete vprašanje na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Odgovori in informacije v tem gradivu so izključno splošnega značaja in se kot taki ne nanašajo na konkretne okoliščine katerekoli fizične osebe, dejanskega stanja ali konkretne nepremičnine ter niso nujno celoviti ali posodobljeni zato zanje sklad ne prevzema odgovornosti. Odgovori in informacije prav tako ne štejejo kot strokovni ali pravni nasveti in se nanje ni mogoče sklicevati v upravnih in sodnih postopkih. Skladova kazenska in civilna odgovornost za morebitne napake v odgovorih in informacijah je popolnoma izključena in sklad ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko bralcu oziroma uporabniku nastale zaradi uporabe podanih odgovorov in informacij. Sklad lahko podane odgovore, informacije in pravno obvestilo kadarkoli spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

V znesek najemnine niso všteti obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški zavarovanj in drugi stroški. Najemnik mora poleg najemnine plačevati tudi obratovalne stroške, ki jih povzroča z uporabo stanovanja. Predvideni obratovalni stroški so razvidni iz 8. čl. splošnih pogojev najema, ki so objavljeni na spletni strani Sklada.

Najem stanovanja se lahko izvede za določen čas, ki ne more biti krajši od 1 leta ali za nedoločen čas z odpovedno dobo treh mesecev. Doba posameznega najemnega razmerja se lahko s strani Sklada skrajša v primeru kršitev obveznosti, ki jih v najemni pogodbi določi najemniku Sklad, izvajanja kaznivih dejanj in aktivnosti ter drugih primerih, določenih z veljavno zakonodajo.

Odkup stanovanja zaenkrat ni predviden z veljavno zakonodajo ali trenutno veljavnimi splošnimi pogoji najema.

V primeru, da prosilec odstopi od prijave za najem pred izborom najemnikov, Sklad celoten znesek, vplačan ob prijavi vrne na prosilčev tekoči račun. V primeru, da najemnik po izboru ter pred sklenitvijo najemne pogodbe sporoči, da od najema odstopa iz razlogov na njegovi strani, je Sklad upravičen zadržati del zneska v višini 300€, vplačanega ob prijavi ter morebitne nastale stroške (npr. sestava pogodbe, strošek notarja ipd.).

Ob podpisu najemne pogodbe najemnik plača varščino za najeto stanovanje v višini šestih mesečnih najemnin določenih s pogodbo. Znesek v višini 500,00 EUR, ki je bil vplačan kot dokazilo za resnost ponudbe ob prijavi za najem, se všteje v varščino.

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja ter za poplačilo morebitnih odprtih obveznosti iz naslova uporabe stanovanja. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi.

Popolno poslovno sposobnost pridobi fizična oseba s polnoletnostjo, ko dopolni osemnajst let, prav tako tudi s sklenitvijo zakonske zveze pred svojo polnoletnostjo; po odločbi sodišča pa tudi mladoletnik, ki je postal roditelj. Polnoletni pa tudi mladoletni osebi je lahko po odločbi sodišča v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, če osebe zaradi duševne bolezni, duševne zaostalosti, odvisnosti od alkohola ali mamil, ali iz drugega vzroka, ki vpliva na psihofizično stanje, niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.

Za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja se šteje situacija, ko prosilci nimajo zadovoljivo urejenega stanovanjskega vprašanja, kar pomeni da so sami ali družinski člani (uporabniki stanovanja) lastniki ali solastniki stanovanja (v primeru, da so lastniki ali solastniki več stanovanj, se kvadrature seštevajo), ki ne presega navedenih velikosti: za 2-člansko gospodinjstvo do 45 m2, za 3-člansko gospodinjstvo do 55 m2, za 4-člansko gospodinjstvo do 65 m2, za 5-člansko gospodinjstvo do 75 m2. Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površina stanovanja poveča za 10 m2.

V delu razpisa, ki se nanaša na oblikovanje prednostnih kategorij, so prednostne kategorije razvrščene od bolj prednostne k manj prednostni. To pomeni, da imajo mlade družine prednost pred vsemi ostalimi kategorijami; družine z osnovnošolskim otrokom imajo prednost pred vsemi kategorijami, razen pred mladimi družinami; družine imajo prednost pred mladimi osebami; mlade osebe imajo prednost pred ostalimi prosilci.

Enostarševske družine so enakovredne družinam in nimajo prednosti znotraj kategorije. Znotraj kategorije imajo dodatno prednost družine, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in družine z več otroki, s tem, da se trije otroci ali več otrok upoštevajo enako. 

Ne, mlada družina z enim otrokom, ki še ni šoloobvezen ima prednost pred mlado osebo, ki prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje.

Ne, družina z enim osnovnošolskim otrokom ima prednost pred družino z več otroki, od katerih nihče ni osnovnošolec.

Skladno z določili 3. člena najemne pogodbe najemnik stanovanja ne sme oddajati v podnajem brez pisnega soglasja lastnika. Enako velja tudi za shrambo in parkirni prostor, ki pripadata stanovanju.

Da, subvencijo za najemnino je možno pridobiti. Pridobi se jo lahko tako, da se na CSD odda »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«. O pozitivni razrešitvi vloge in višini subvencije odloča pristojni CSD.

Domače živali v stanovanju lahko bivajo, vendar lahko lastnik to prepove, če njihovo bivanje moti lastnika ali ostale stanovalce pri njihovi mirni rabi stanovanja ali ima njihovo bivanje za posledico škodo na stanovanju, kot na primer povečane vlažnosti v stanovanju, mehanske škode ali poslabšanja sanitarnih razmer. Bivanje živali je potrebno sporočiti upravniku na obrazcu za prijavo oseb.

Stanovanje morate predati v stanju kot ste ga prevzeli: očiščenega, z opravljenimi notranjimi opleski, praznega oseb in stvari.  V primeru, da se ob primopredaji stanovanja ugotovi, da je v stanovanju povzročena kakršna koli škoda iz naslova malomarne uporabe stanovanja, bo Stanovanjski sklad RS, javni sklad na stroške najemnika pričel s postopki odprave škode in izvedel poplačila obveznosti iz varščine.

Na razpis se lahko vsekakor prijavite, pri čemer pa ima morebitni prosilec za isto stanovanje, ki uveljavlja dohodkovni cenzus in ga ne presega, prednost v izboru.

Dohodkovni cenzus lahko uveljavljajo tisti prosilci, ki se uvrščajo v kategorijo ostali s  povprečnim mesečnim dohodkom do 2.060,32 EUR za enega uporabnika, povprečnim mesečnim dohodkom do 2.575,40 EUR za dva uporabnika, itd., kar po našem mnenju ne predstavlja nizkega mesečnega dohodka, prav tako pa imajo najemniki možnost, ob izpolnjevanju pogojev, prejeti subvencijo, o kateri na podlagi prejete vloge odloči pristojni Center za socialno delo.