ODDAJA STANOVANJ
POGOSTA VPRAŠANJA

Pomoč zainteresiranim najemnikom - pogosta vprašanja in odgovori

Vabimo vas, da si v nadaljevanju ogledate najpogostejša vprašanja in odgovore glede razpisov Sklada. V primeru, da potrebujete dodatne informacije, nas lahko tudi poklicete ali nam pošljete vprašanje na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Odgovori in informacije v tem gradivu so izključno splošnega značaja in se kot taki ne nanašajo na konkretne okoliščine katerekoli fizične osebe, dejanskega stanja ali konkretne nepremičnine ter niso nujno celoviti ali posodobljeni zato zanje sklad ne prevzema odgovornosti. Odgovori in informacije prav tako ne štejejo kot strokovni ali pravni nasveti in se nanje ni mogoče sklicevati v upravnih in sodnih postopkih. Skladova kazenska in civilna odgovornost za morebitne napake v odgovorih in informacijah je popolnoma izključena in sklad ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko bralcu oziroma uporabniku nastale zaradi uporabe podanih odgovorov in informacij. Sklad lahko podane odgovore, informacije in pravno obvestilo kadarkoli spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Najemniki oziroma najemnice stanovanj so lahko le popolno poslovno sposobne fizične osebe, ki imajo v času vložitve prijave državljanstvo Republike Slovenije ali dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, medtem ko morajo imeti ostali člani oziroma uporabniki stanovanja v času vložitve prijave vsaj dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Popolno poslovno sposobnost pridobi fizična oseba s polnoletnostjo, ko dopolni osemnajst let, prav tako tudi s sklenitvijo zakonske zveze pred svojo polnoletnostjo; po odločbi sodišča pa tudi mladoletnik, ki je postal roditelj. Polnoletni pa tudi mladoletni osebi je lahko po odločbi sodišča v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, če osebe zaradi duševne bolezni, duševne zaostalosti, odvisnosti od alkohola ali mamil, ali iz drugega vzroka, ki vpliva na psihofizično stanje, niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.

V znesek najemnine niso všteti obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški zavarovanj in drugi stroški. Najemnik mora poleg najemnine plačevati tudi obratovalne stroške, ki jih povzroča z uporabo stanovanja. Vrsta predvidenih obratovalnih stroškov je razvidna iz 8. čl. splošnih pogojev najema, ki so objavljeni na spletni strani Sklada.

Najemnik mora poleg najemnine plačevati tudi obratovalne stroške, ki jih povzroča z uporabo stanovanja. Vrsta predvidenih obratovalnih stroškov je razvidna iz 8. čl. splošnih pogojev najema, ki so objavljeni na spletni strani Sklada. Žal podatka glede višine stroškov, ki jih bo imel najemnik stanovanja, ne moremo podati, saj so stroški odvisni od več različnih elementov kot so npr. cene posameznih dobaviteljev energentov, dejanske porabe, individualnih potreb, števila uporabnikov, ipd.

Najem stanovanja se lahko izvede za določen čas, ki ne more biti krajši od 1 leta ali za nedoločen čas z odpovedno dobo dveh mesecev. Doba posameznega najemnega razmerja se lahko s strani Sklada skrajša v primeru kršitev obveznosti, ki jih v najemni pogodbi določi najemniku Sklad, izvajanja kaznivih dejanj in aktivnosti ter v drugih primerih, določenih z veljavno zakonodajo.

Doba najemnega razmerja, sklenjenega za določen čas, se po poteku najemnega razmerja lahko brez ponovne prijave najemnika na javni razpis podaljša glede na izražen interes najemnika, in sicer kot najemno razmerje za določen čas, vendar največ za čas njegove veljavnosti, ali spremeni v najemno razmerje za nedoločen čas, vse pod pogoji javnega razpisa in v kolikor je najemnik redno ter v celoti izpolnjeval vse obveznosti iz najemnega razmerja.

Usmeritev trenutne stanovanjske politike v Republiki Sloveniji, na podlagi katere deluje Sklad, je povečanje fonda najemnih stanovanj in posledično stanovanja ponuditi v najem čim večjemu številu prebivalcev Republike Slovenije, ki stanovanja potrebujejo za rešitev svojega stanovanjskega problema. Glede na navedeno odkup stanovanja Sklada, trenutno ni predviden.

Prosilec lahko odda samo eno prijavo za najem stanovanja, v kateri pa lahko izrazi interes za eno ali več (večje število nedvoumno določenih) stanovanj, pri čemer je natanko ena izbira prednostna, vse morebitne dodatne izbire pa so med seboj enakovredne.

Prijavo lahko odda samo eden od vaju, v prijavi pa lahko izrazi interes za eno ali več (večje število nedvoumno določenih) stanovanj, pri čemer je natanko ena izbira prednostna, vse morebitne dodatne izbire pa so med seboj enakovredne. Oseba, ki je navedena v prijavi kot družinski član ali uporabnik stanovanja ne more podati na isti razpis samostojne prijave ali sodelovati v prijavi druge osebe.

Prosilci morajo ob oddaji prijave oziroma najkasneje do zadnjega dne vsakokratnega termina za oddajo prijav kot dokazilo za resnost najema, vplačati znesek v višini 500,00 EUR, in sicer na transakcijski račun Sklada št. SI56 01100-6270960211 z oznako/sklic SI00 7189-2022. Na plačilu morajo biti natančno razvidni namen plačila ter ime in priimek prosilca.

Neizbranim prosilcem se vplačan znesek vrne najkasneje v petih delovnih dneh po vsakokratnem izboru.

Vplačani znesek za resnost najema se izbranemu prosilcu všteje kot del varščine. Celotna varščina znaša šest mesečnih najemnin, razliko najemnik plača ob podpisu najemne pogodbe oziroma najkasneje štiri dni pred prevzemom stanovanja.

V primeru, da prosilec odstopi od prijave, tako da to nedvoumno sporoči na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si najkasneje do dva dni pred vsakokratnim izborom do 12. ure, Sklad celoten znesek, vplačan ob prijavi vrne na tekoči račun, ki ga je prosilec navedel v prijavi. Odstopi od prijav po tem roku niso možni in se prijava uvrsti v izbor.

V primeru, da najemnik po izboru ter pred sklenitvijo najemne pogodbe na ssrsinfo@ssrs.si sporoči Skladu, da od najema odstopa iz razlogov na njegovi strani, je Sklad upravičen zadržati 300,00 EUR, 200,00 EUR pa vrne prosilcu na transakcijski račun, ki je naveden v prijavi.

Zamenjava stanovanja po opravljenem izboru ni možna. V primeru, da se v ponudbi nahaja stanovanje, ki vam bolj ustreza kot dodeljeno stanovanje, lahko ponovno kandidirate na razpisu in morda na ta način pridete do zamenjave. Seveda morate ponovno vplačati tudi znesek za resnost najema v višini 500,00 EUR. V primeru, da boste na razpisu ponovno uspešni, pa lahko podate odstop od prvotno dodeljenega stanovanja, pri čemer Sklad od prvotno vplačanega zneska za resnost najema zadrži 300,00 EUR, 200,00 EUR pa vrne na račun prosilca/najemnika.

Znotraj posamezne prednostne kategorije imajo prednost tisti prosilci, ki izkažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Znotraj kategorij »mlada družina«, »družina z otroki« in »družina s starejšimi otroki« imajo prednost družine z več otroki, s tem, da se trije otroci ali več otrok štejejo enako, vendar imajo v vsakem primeru prednost družine, ki dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Podrobneje so prednostne kategorije opredeljene v 3. točki Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem.

Za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja se šteje situacija, ko prosilec in morebitni ostali uporabniki stanovanja ali družinski člani, navedeni v prijavi, nimajo zadovoljivo urejenega stanovanjskega vprašanja, kar pomeni da prosilec in morebitni ostali uporabniki stanovanja ali družinski člani niso lastniki ali solastniki stanovanja, oziroma v kolikor so prosilec in morebitni ostali uporabniki stanovanja ali družinski člani lastniki ali solastniki stanovanja (v primeru, da so lastniki ali solastniki več stanovanj, se kvadrature seštevajo), pa ta ne presega navedenih velikosti v spodnji tabeli glede na število uporabnikov:

Število članov gospodinjstva

Mejna površina stanovanja

1-člansko

30,0 m²

2-člansko

45,0 m²

3-člansko

55,0 m²

4-člansko

65,0 m²

5-člansko

75,0 m²

6-člansko

85,0 m²

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površina stanovanja poveča za 10 m².

Za prvo reševanje se šteje tudi situacija, da prosilec in uporabniki, prijavljeni z njim na razpis, niso najemniki ali uporabniki v javnem najemnem stanovanju v Republiki Sloveniji za nedoločen čas. Kot javna najemna stanovanja se štejejo občinska najemna stanovanja v lasti občin oziroma občinskih stanovanjskih skladov in stanovanjskih organizacij ter najemna stanovanja v lasti SSRS, ki se oddajajo za neprofitno najemnino upravičencu do neprofitnega stanovanja, namenska najemna stanovanja in tržna najemna stanovanja.

Prosilec mora ob uveljavljanju prvega reševanja stanovanjskega vprašanja priložiti prilogo IZJ – izjava o prvem reševanju stanovanjskega vprašanja, ki jo najde na spletni strani v rubriki »Dokumentacija«.

 

Na razpis za najem stanovanja se lahko kljub lastništvu stanovanja prijavite, vendar ne sodite v prednostno kategorijo prosilcev, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Prioritetni vrstni red prosilcev za najem stanovanja, iz katerega so razvidne prioritete glede na posamezne kriterije, je objavljen v rubriki »Dokumentacija«.

Da, lahko kandidirate na razpisu, vendar ne sodite v prednostno kategorijo prosilcev, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Prioritetni vrstni red prosilcev za najem stanovanja, iz katerega so razvidne prioritete glede na posamezne kriterije, je objavljen v rubriki »Dokumentacija«.

V kolikor imate v najemu stanovanje Stanovanjskega sklada RS, kot tudi stanovanje v lasti občine oziroma stanovanjskega sklada in stanovanjske organizacije, ne glede na velikost stanovanja, ki ga imate v najemu, se po tem razpisu smatra, da imate stanovanjsko vprašanje rešeno. Vseeno lahko sodelujete na razpisu, vendar ne sodite v prednostno kategorijo prosilcev, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.

Prioritetni vrstni red prosilcev za najem stanovanja, iz katerega so razvidne prioritete glede na posamezne kriterije, je objavljen v rubriki »Dokumentacija«.

Prednostna skupina so prosilci, ki ustrezno dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Znotraj prednostne skupine prvo reševanje stanovanjskega vprašanja imajo prednost prosilci v sledečem vrstnem redu: mlade družine, družine z otroki, družine s starejšimi otroki, mlade osebe in ostali. Znotraj teh kategorij imajo prednost družine z več otroki, s tem, da se trije otroci ali več otrok štejejo enako. Znotraj teh prednostnih kategorij pa lahko uveljavljajo prednost prosilci, pri katerih vsi obdavčeni dohodki po ZDoh-2 vseh uporabnikov stanovanja v bruto zneskih v letu 2022 v povprečju ne presegajo meje povprečne bruto plače v letu 2022, ki je znašala 24.287,04 EUR na uporabnika - družinskega člana oz. na drugega uporabnika navedenega v prijavi.

V vsakem primeru imajo prednost prosilci, ki dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega.

Podrobneje so prednostne kategorije opredeljene v Javnem razpisu za oddajo stanovanj, ki je objavljen v rubriki »Dokumentacija«.

Znotraj posamezne prednostne kategorije imajo prednost tisti prosilci, ki izkažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Znotraj kategorij »mlada družina«, »družina z OŠ otrokom« in »družina« imajo prednost družine z več otroki, s tem, da se trije otroci ali več otrok štejejo enako, vendar imajo v vsakem primeru prednost družine, ki dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Podrobneje so prednostne kategorije opredeljene v 3. točki Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem.

Enostarševske družine so enakovredne družinam in nimajo prednosti znotraj kategorije.

Redna zaposlitev oziroma redni dohodek ni pogoj za najem stanovanja. Je pa dohodkovni kriterij dodana prednostna kategorija, ki jo lahko uveljavljajo prosilci iz vseh kategorij (mlada družina, družina z otroki, družine s starejšimi otroki, mlade osebe in ostali). Prednost dohodkovnega kriterija lahko uveljavljajo prosilci, pri katerih vsi obdavčeni dohodki po ZDoh-2 vseh uporabnikov stanovanja v bruto zneskih v letu 2022 v povprečju ne presegajo meje povprečne bruto plače v letu 2022, ki je znašala 24.287,04 EUR na uporabnika - družinskega člana oz. na drugega uporabnika navedenega v prijavi.

Podrobneje je dohodkovni kriterij opredeljen v 3. točki Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem.

V primeru uveljavljanja dohodkovnega kriterija mora prosilec k prijavi obvezno priložiti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prilogo SOG – »Pisno soglasje in pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije«, s katerim bo izrecno pooblastil Sklad, da pri Finančni upravi Republike Slovenije pridobi podatke o prosilčevih obdavčenih dohodkih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino in s katerimi razpolaga FURS. Soglasje morajo podpisati vsi polnoletni uporabniki, soglasje za mladoletnika mora podati eden od staršev.

Prilogo SOG – »Pisno soglasje in pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije« najdete na spletni strani.

Da, mlada oseba, ki prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje ima prednost pred mlado družino z enim otrokom, ki že ima rešeno stanovanjsko vprašanje. Podrobneje so prioritetni razredi objavljeni na spletni strani pod rubriko »Dokumentacija«.

Družina s tremi otroki, torej 5 članska družina, ki ima v lasti 50 m2 veliko stanovanje nima zadovoljivo rešenega stanovanjskega vprašanja, kar pomeni, da prvič rešuje stanovanjsko vprašanje. Mlada družina z enim otrokom rojenim, po 01.01.2019 in enim otrokom rojenim po 01.01.2009, ki nima v lasti nobenega stanovanja, ravno tako prvič rešuje stanovanjsko vprašanje. V tem primeru ima mlada družina z enim  otrokom rojenim po 01.01.2019 in enim  otrokom rojenim po 01.01.2009 prednost pred družino s tremi otroki.

Bivanje v materinskem domu ali drugih oblikah socialnih ustanov, žal ne predstavlja kakšne prednosti. V kolikor nimate v lasti primerne nepremičnine (nad 45 m2, ker ste 2 članska družina) ali nimate v najemu javnega najemnega stanovanja, potem pomeni da prvič rešujete stanovanjsko vprašanje in imate iz tega naslova prednost.

Preseganje dohodkovnega kriterija vam nikakor ne onemogoča prijave na razpis. Presežen dohodkovni kriterij pomeni, da ne morete uveljavljati prednosti dohodkovnega kriterija, kar pomeni, da ste uvrščeni za en prioritetni razred nižje. Podrobneje so prioritetni razredi objavljeni na spletni strani pod rubriko »Dokumentacija«.

V takšnem primeru prijave nikakor ne bomo zavrgli. V primeru, da bo na podlagi prejetih podatkov ugotovljeno, da presegate dohodkovni kriterij, boste o tem obveščeni in pomeni, da ne boste mogli uveljavljati prednosti dohodkovnega kriterija, zaradi česar boste uvrščeni za en prioritetni razred nižje. Podrobneje so prioritetni razredi objavljeni na spletni strani pod rubriko »Dokumentacija«.

Za mlado družino po tem razpisu se šteje družina, v kateri je vsaj en otrok v času prijave rojen po vključno 01.01.2019 (navedena letnica se spremni s pričetkom novega koledarskega leta za leto naprej). Po slovenski zakonodaji še nerojeni otrok, razen z nekaj izjemami (dedovanje), nima pravic in jih kot živorojen otrok pridobi šele z rojstvom. Nosečnost torej ne zadosti kriteriju »mlade družine«.

Skladno z določili najemne pogodbe in Splošnih pogojev najema, oddaja stanovanja ali njegovih posameznih delov v podnajem ni dovoljena. Oddaja v podnajem je možna v določenih primerih, a le ob soglasju lastnika.

Subvencijo za najemnino je možno pridobiti, ob izpolnjevanju zakonskih pogojev. Pridobi se jo lahko tako, da se na CSD odda »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«. O pozitivni razrešitvi vloge in višini subvencije odloča pristojni CSD.

Uporabniki stanovanj lahko imajo v manjšem števili do 2 domače živali v svojih stanovanjih  (psa, mačko, morskega prašička, hrčka, želvo, ribe ali ptiča) vendar le, če s tem ne motijo drugih uporabnikov stanovanj ali skupnih prostorov, delov, objektov in naprav. Reja drugih domačih živali je strogo prepovedana.

Rejci malih živali, teh ne smejo puščati v skupne dele objekta in skupno okolico objekta brez spremstva, prav tako morajo paziti, da živali ne opravljajo potrebe v neposredni bližini stanovanjskega objekta. Psom in drugim živalim je prepovedan vstop in gibanje na otroških igriščih. Rejci domačih živali morajo odstraniti iztrebke svojih živali s funkcionalnih in javnih površin, kamor sodijo tudi prometne in zelene površine, v nasprotnem primeru se odstranitev lahko opravi na stroške rejca oz. spremljevalca živali. Napadalne domače živali morajo nositi nagobčnik. Če žival kogar koli napade, ne da bi bila izzvana, jo je lastnik takoj dolžan odstraniti iz stanovanjske stavbe Etažni lastniki, najemniki oziroma uporabniki, ki  imajo v stanovanju domače živali, so dolžni poskrbeti, da njihove živali ne onesnažujejo skupnih delov in zemljišča stavbe, ter da v nočnem času (med 22. in 6. uro) s svojim oglašanjem ne motijo drugih. Prav tako so pse dolžni voditi na vrvici in za živalmi počistiti vso nastalo umazanijo.

Lastnik pa lahko bivanje domače živali v stanovanju prepove, če to moti lastnika ali ostale stanovalce pri njihovi mirni rabi stanovanja ali ima njihovo bivanje za posledico škodo na stanovanju, kot na primer povečane vlažnosti v stanovanju, mehanske škode ali poslabšanja sanitarnih razmer. Bivanje živali je potrebno sporočiti upravniku na obrazcu za prijavo oseb.

Stanovanje morate predati v stanju kot ste ga prevzeli: očiščenega, z opravljenimi notranjimi opleski, praznega oseb in stvari.  V primeru, da se ob primopredaji stanovanja ugotovi, da je v stanovanju povzročena kakršna koli škoda iz naslova malomarne uporabe stanovanja, bo Sklad na stroške najemnika pričel s postopki odprave škode in izvedel poplačila obveznosti iz varščine.

Gibalno ovirana oseba se sicer lahko prijavi na katerokoli stanovanje, vendar ima gibalno ovirana oseba prednost izključno pri stanovanjih, ki so prilagojena gibalno oviranim osebam  oziroma imajo možnost te prilagoditve.

V primeru, da se gibalno ovirana oseba prijavi za stanovanje/a, ki ni/niso prilagojeno/a gibalno oviranim osebam oziroma nimajo možnost te prilagoditve, se upoštevajo prednostne kategorije, ki so navedene 3. točke razpisa.

Kot dokazilo je potrebno priložiti potrdilo zdravnika specialista, iz katerega je razvidna potrebnost trajne uporabe invalidskega vozička ali drugega tehničnega pripomočka za hojo in slepe osebe (izvid zdravnika specialista, iz katerega je razvidna potrebnost trajne uporabe invalidskega vozička ali drugega tehničnega pripomočka za hojo ali odločba ZPIZ, iz katere je razvidna najmanj 70 % zmanjšana zmožnost premikanja…..).

Trenutno so ta stanovanja namenjena le gibalno oviranim osebam, ki to dokažejo z ustrezno prilogo ob prijavi. V kolikor interesa, s strani gibalno oviranih oseb, po nekaj ponovljenih terminih izbiranja najemnikov za najem ne bo, bomo ukrepali kot je navedeno v razpisu.

V primeru, da za stanovanja, prilagojena gibalno oviranim osebam, več kot 3 mesece ne bo izkazanega interesa, lahko Sklad sprejme sklep, s katerim določi, da se lahko v najem ponudijo tudi prosilcem, ki niso gibalno ovirane osebe.

Najemnik mora najemno pogodbo podpisati v roku enega meseca po prejemu povabila k sklenitvi najemne pogodbe, stanovanje pa mora prevzeti najkasneje v roku enega meseca od podpisa najemne pogodbe.

Ne, mobilna identiteta smsPASS ne zadostuje za podpis najemne pogodbe v digitalni obliki. Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja:

  • Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA
  • Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA
  • Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB
  • Halcom d.d. - Halcom CA

Prav tako se za veljaven elektronski podpis šteje tisti, ki je narejen s potrdilom za kvalificiran podpis na elektronski osebni izkaznici, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu.

Ogledi stanovanj pred oddajo prijave niso predvideni. Vsa stanovanja oziroma tipi stanovanj so predstavljeni na spletni strani Sklada s slikovnim gradivom. V primeru, da boste izbrani za stanovanje lahko podate pisno prošnjo na ssrsinfo@ssrs.si za ogled stanovanja in morebitne izmere.

Lokacija stalnega bivališča prosilca po tem razpisu ne igra nobene vloge, dokler je znotraj meja Republike Slovenije.

Po izboru so vsi prosilci po elektronski pošti obveščeni o rezultatu izbora. Na podlagi prejetih podatkov s strani najemnikov (število uporabnikov, davčne številke, ipd), Sklad predvidoma v roku 14 dni po izboru pripravi najemne pogodbe ter o tem po elektronski pošti obvesti najemnike. Ko najemnik najemno pogodbo podpiše in plača preostanek varščine, o čemer na Sklad pošlje potrdilo,  pričnemo z aktivnostmi za predajo stanovanja.

Lastnik lahko na predlog najemnika v utemeljenih primerih (npr. povečanje števila članov gospodinjstva, ki jih mora najemnik preživljati po zakonu, napake na stanovanju, ki onemogoča normalno rabo stanovanja,…) izda sklep o zamenjavi stanovanja brez javnega razpisa, če trenutno razpolaga z ustreznim stanovanjem za te namene. V tem primeru se sklene nova najemna pogodba, vse stroške pa nosi najemnik, razen v primeru napak na stanovanju, ki niso nastale zaradi nepravilne rabe stanovanja. Predlog za zamenjavo stanovanja lahko najemnik, v kolikor ne gre za napako na stanovanju, ki ovira normalno rabo, prvič vloži po enem letu od podpisa primopredajnega zapisnika za dodeljeno stanovanje.

 

V primeru, da najemnik zavrne v zamenjavo ponujeno stanovanje, bo lastnik morebitni ponovni predlog najemnika vsebinsko obravnaval le v primeru spremembe dejanskega stanja na strani najemnika.