ODDAJA STANOVANJ
POGOSTA VPRAŠANJA

Pomoč zainteresiranim najemnikom - pogosta vprašanja in odgovori

Vabimo vas, da si v nadaljevanju ogledate najpogostejša vprašanja in odgovore glede razpisov Sklada. V primeru, da potrebujete dodatne informacije, nas lahko tudi poklicete ali nam pošljete vprašanje na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Odgovori in informacije v tem gradivu so izključno splošnega značaja in se kot taki ne nanašajo na konkretne okoliščine katerekoli fizične osebe, dejanskega stanja ali konkretne nepremičnine ter niso nujno celoviti ali posodobljeni zato zanje sklad ne prevzema odgovornosti. Odgovori in informacije prav tako ne štejejo kot strokovni ali pravni nasveti in se nanje ni mogoče sklicevati v upravnih in sodnih postopkih. Skladova kazenska in civilna odgovornost za morebitne napake v odgovorih in informacijah je popolnoma izključena in sklad ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko bralcu oziroma uporabniku nastale zaradi uporabe podanih odgovorov in informacij. Sklad lahko podane odgovore, informacije in pravno obvestilo kadarkoli spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Najemniki oziroma najemnice stanovanj so lahko popolno poslovno sposobne fizične osebe, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji ter pravne osebe zasebnega in javnega prava oziroma organizacije, vse s sedežem v Republiki Sloveniji.

Slovensko državljanstvo ni pogoj za najem, je pa pogoj, da ima prosilec za najem, ne pa tudi ostali družinski člani, dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji. V kolikor prosilec nima slovenskega državljanstva, mora k prijavi priložiti kopijo dovoljenja za stalno bivanje v Republiki Sloveniji.

Popolno poslovno sposobnost pridobi fizična oseba s polnoletnostjo, ko dopolni osemnajst let, prav tako tudi s sklenitvijo zakonske zveze pred svojo polnoletnostjo; po odločbi sodišča pa tudi mladoletnik, ki je postal roditelj.

V znesek najemnine niso všteti obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški zavarovanj in drugi stroški. Najemnik mora poleg najemnine plačevati tudi obratovalne stroške, ki jih povzroča z uporabo stanovanja. Vrsta predvidenih obratovalnih stroškov je razvidna iz 8. čl. splošnih pogojev najema, ki so objavljeni na spletni strani Sklada.

Najemnik mora poleg najemnine plačevati tudi obratovalne stroške, ki jih povzroča z uporabo stanovanja. Vrsta predvidenih obratovalnih stroškov je razvidna iz 8. čl. splošnih pogojev najema, ki so objavljeni na spletni strani Sklada. Žal podatka glede višine stroškov, ki jih bo imel najemnik stanovanja, ne moremo podati, saj so stroški odvisni od več različnih elementov kot so npr. cene posameznih dobaviteljev energentov, dejanske porabe, individualnih potreb, števila uporabnikov, ipd.

Najem stanovanja se lahko izvede za določen čas, ki ne more biti krajši od 1 leta ali za nedoločen čas z odpovedno dobo dveh mesecev. Doba posameznega najemnega razmerja se lahko s strani Sklada skrajša v primeru kršitev obveznosti, ki jih v najemni pogodbi določi najemniku Sklad, izvajanja kaznivih dejanj in aktivnosti ter drugih primerih, določenih z veljavno zakonodajo.

Usmeritev trenutne stanovanjske politike v Republiki Sloveniji, na podlagi katere deluje Sklad, je povečanje fonda najemnih stanovanj in posledično stanovanja ponuditi v najem čim večjemu številu prebivalcev Republike Slovenije, ki stanovanja potrebujejo za rešitev svojega stanovanjskega problema. Glede na navedeno odkup stanovanja Sklada, trenutno ni predviden.

Prosilec lahko odda samo eno prijavo za najem stanovanja, v kateri pa lahko izrazi interes za eno ali več (večje število nedvoumno določenih) stanovanj, pri čemer je natanko ena izbira prednostna, vse morebitne dodatne izbire pa so med seboj enakovredne.

Prijavo lahko odda samo eden od vaju, v prijavi pa lahko izrazi interes za eno ali več (večje število nedvoumno določenih) stanovanj, pri čemer je natanko ena izbira prednostna, vse morebitne dodatne izbire pa so med seboj enakovredne. Oseba, ki je navedena v prijavi kot družinski član ali uporabnik stanovanja ne more podati na isti razpis samostojne prijave ali sodelovati v prijavi druge osebe.

Prosilci morajo najkasneje do zadnjega dne vsakokratnega termina za oddajo prijav kot dokazilo za resnost najema, vplačati znesek v višini 500,00 EUR, in sicer na transakcijski račun Sklada št. 01100-6270960211 z oznako/sklic 00 7189-2022. Na plačilu morajo biti natančno razvidni namen plačila ter ime in priimek prosilca oziroma v primeru prijave pravne osebe firma prosilca.

Neizbranim prosilcem se vplačan znesek vrne najkasneje v petih delovnih dneh po vsakokratnem izboru.

Vplačani znesek za resnost najema se izbranemu prosilcu všteje kot del varščine. Celotna varščina znaša šest mesečnih najemnin, razliko najemnik plača ob podpisu najemne pogodbe oziroma najkasneje štiri dni pred prevzemom stanovanja.

V primeru, da prosilec odstopi od prijave, tako da to nedvoumno sporoči na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si najkasneje do dva dni pred vsakokratnim izborom do 12. ure, Sklad celoten znesek, vplačan ob prijavi vrne na tekoči račun, ki ga je prosilec navedel v prijavi. Odstopi od prijav po tem roku niso možni in se prijava uvrsti v izbor.

V primeru, da najemnik po izboru ter pred sklenitvijo najemne pogodbe na ssrsinfo@ssrs.si sporoči Skladu, da od najema odstopa iz razlogov na njegovi strani, je Sklad upravičen zadržati 300,00 EUR, 200,00 EUR pa vrne prosilcu na transakcijski račun, ki je naveden v prijavi.

Zamenjava stanovanja po opravljenem izboru ni možna. V primeru, da se v ponudbi nahaja stanovanje, ki vam bolj ustreza kot dodeljeno stanovanje, lahko ponovno kandidirate na razpisu in morda na ta način pridete do zamenjave. Seveda morate ponovno vplačati tudi znesek za resnost najema v višini 500,00 EUR. V primeru, da boste na razpisu ponovno uspešni, pa lahko podate odstop od prvotno dodeljenega stanovanja, pri čemer Sklad od prvotno vplačanega zneska za resnost najema zadrži 300,00 EUR, 200,00 EUR pa vrne na račun prosilca/najemnika.

Ob podpisu najemne pogodbe najemnik plača varščino za najeto stanovanje v višini šestih mesečnih najemnin določenih s pogodbo. Znesek v višini 500,00 EUR, ki je bil vplačan kot dokazilo za resnost ponudbe ob prijavi za najem, se všteje v varščino.

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja ter za poplačilo morebitnih odprtih obveznosti iz naslova uporabe stanovanja. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi.

Za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja se šteje situacija, ko prosilec in morebitni ostali uporabniki stanovanja ali družinski člani, navedeni v prijavi, nimajo zadovoljivo urejenega stanovanjskega vprašanja, kar pomeni da sami ali družinski člani (uporabniki stanovanja) niso lastniki ali solastniki stanovanja oziroma, da so lastniki ali solastniki stanovanja (v primeru, da so lastniki ali solastniki več stanovanj, se kvadrature seštevajo), ki ne presega navedenih velikosti: za 2-člansko gospodinjstvo do 45 m2, za 3-člansko gospodinjstvo do 55 m2, za 4-člansko gospodinjstvo do 65 m2, za 5-člansko gospodinjstvo do 75 m2. Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površina stanovanja poveča za 10 m2.

Prosilec mora ob uveljavljanju prvega reševanja stanovanjskega vprašanja priložiti prilogo IZJ – izjava o prvem reševanju stanovanjskega vprašanja, ki jo najde na spletni strani.

V delu razpisa, ki se nanaša na oblikovanje prednostnih kategorij, so prednostne kategorije razvrščene od bolj prednostne k manj prednostni. To pomeni, da imajo mlade družine prednost pred »družinami z OŠ otrokom«, »družinami«, »mladimi osebami« ter »ostalimi« prosilci; »družine z OŠ otrokom« imajo prednost pred »družinami«, »mladimi osebami« ter »ostalimi« prosilci; »mlade osebe pa imajo prednost pred »ostalimi« prosilci. Podrobneje so prednostne kategorije opredeljene v 3. točki Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem.

Znotraj posamezne prednostne kategorije imajo prednost tisti prosilci, ki izkažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Znotraj kategorij »mlada družina«, »družina z OŠ otrokom« in »družina« imajo prednost družine z več otroki, s tem, da se trije otroci ali več otrok štejejo enako, vendar imajo v vsakem primeru prednost družine, ki dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Podrobneje so prednostne kategorije opredeljene v 3. točki Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem.

Enostarševske družine so enakovredne družinam in nimajo prednosti znotraj kategorije. V primeru, da se prijavljate kot enostarševska družina, morete k vlogi priložiti dokazilo o dodelitvi polnega skrbništva   (NEP - sodba o razvezi ali o določitvi preživnine za mladoletnega otroka, CSD zapisnik ali mnenje, ipd.) ter v primeru deljenega (skupnega) skrbništva še overjeno izjavo drugega starša, s katero se strinja, da mladoletne/ga otroka/e uveljavljate v razpisu in s tem prednostno kategorijo ter da se on/a odpoveduje uveljavljanju otrok oziroma prednostne kategorije, v kolikor bi se v prihodnosti prijavljal/a na razpis Sklada.

Redna zaposlitev oziroma redni dohodek ni pogoj za najem stanovanja. Je pa dohodkovni kriterij dodana prednostna kategorija, ki jo lahko uveljavljajo prosilci iz vseh kategorij (mlada družina, družina z OŠ otrokom, družina, mlade osebe in ostali). Prednost dohodkovnega kriterija lahko uveljavljajo prosilci, pri katerih vsi obdavčeni dohodki po ZDoh-2 vseh uporabnikov stanovanja v bruto zneskih v letu 2020 v povprečju ne presegajo meje povprečne bruto plače v letu 2020, ki je znašala 22.274,40 EUR na družinskega člana oz. na uporabnika navedenega v prijavi. Podrobneje je dohodkovni kriterij opredeljen v 3. točki Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem.

V primeru uveljavljanja dohodkovnega kriterija mora prosilec k prijavi obvezno priložiti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prilogo SOG – »Pisno soglasje in pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije«, s katerim bo izrecno pooblastil Sklad, da pri Finančni upravi Republike Slovenije pridobi podatke o prosilčevih obdavčenih dohodkih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino in s katerimi razpolaga FURS. Soglasje morajo podpisati vsi polnoletni uporabniki, soglasje mladoletnika mora podati eden od staršev.

Prilogo SOG – »Pisno soglasje in pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije« najdete na spletni strani.

Ne, mlada družina z enim otrokom, ki še ni šoloobvezen ima prednost pred mlado osebo, ki prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje. Podrobneje so prioritetni razredi objavljeni na spletni strani pod rubriko »Dokumentacija«.

Ne, družina z enim osnovnošolskim otrokom ima prednost pred družino z več otroki, od katerih nihče ni osnovnošolec. Podrobneje so prioritetni razredi objavljeni na spletni strani pod rubriko »Dokumentacija«.

Prosilci, stari do 35 let, brez otrok, lahko uveljavljajo prednostno kategorijo »mlade osebe«  Znotraj te kategorije pa imajo prednost tiste mlade osebe, ki listinsko izkažejo, da sodijo v kategorijo »ranljive osebe« ali pa so že najemniki postelje v Skupnosti Gerbičeva v Ljubljani. Razveza staršev zadostuje kriteriju »ranljive osebe«. V tem primeru mora prosilec priložiti sodbo o razvezi staršev.

Preseganje dohodkovnega kriterija vam nikakor ne onemogoča prijave na razpis. Presežen dohodkovni kriterij pomeni, da ne morete uveljavljati prednosti dohodkovnega kriterija, kar pomeni, da ste uvrščeni za en prioritetni razred nižje. Podrobneje so prioritetni razredi objavljeni na spletni strani pod rubriko »Dokumentacija«.

V takšnem primeru prijave nikakor ne bomo zavrgli. V primeru, da bo na podlagi prejetih podatkov ugotovljeno, da presegate dohodkovni kriterij, boste o tem obveščeni in pomeni, da ne boste mogli uveljavljati prednosti dohodkovnega kriterija, zaradi česar boste uvrščeni za en prioritetni razred nižje. Podrobneje so prioritetni razredi objavljeni na spletni strani pod rubriko »Dokumentacija«.

Za mlado družino po tem razpisu se šteje družina, v kateri vsaj en otrok v letu prijave  še ni šoloobvezen. Po slovenski zakonodaji še nerojeni otrok, razen z nekaj izjemami (dedovanje), nima pravic in jih kot živorojen otrok pridobi šele z rojstvom. Nosečnost torej ne zadosti kriteriju »mlade družine«.

Skladno z določili najemne pogodbe in Splošnih pogojev najema, oddaja stanovanja ali njegovih posameznih delov v podnajem ni dovoljena.

Subvencijo za najemnino je možno pridobiti, ob izpolnjevanju zakonskih pogojev. Pridobi se jo lahko tako, da se na CSD odda »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«. O pozitivni razrešitvi vloge in višini subvencije odloča pristojni CSD.

Uporabniki stanovanj imajo lahko v stanovanjih do 2 domači živali vendar le, če s tem ne motijo drugih uporabnikov stanovanj ali skupnih prostorov, delov, objektov in naprav. Reja domačih živali je strogo prepovedana.

Lastnik pa lahko bivanje domače živali v stanovanju prepove, če to moti lastnika ali ostale stanovalce pri njihovi mirni rabi stanovanja ali ima njihovo bivanje za posledico škodo na stanovanju, kot na primer povečane vlažnosti v stanovanju, mehanske škode ali poslabšanja sanitarnih razmer.

Bivanje živali je potrebno sporočiti upravniku na obrazcu za prijavo oseb.

Stanovanje morate predati v stanju kot ste ga prevzeli: očiščenega, z opravljenimi notranjimi opleski, praznega oseb in stvari.  V primeru, da se ob primopredaji stanovanja ugotovi, da je v stanovanju povzročena kakršna koli škoda iz naslova malomarne uporabe stanovanja, bo Sklad na stroške najemnika pričel s postopki odprave škode in izvedel poplačila obveznosti iz varščine.

Prosilci iz te kategorije se lahko prijavijo zgolj na stanovanja, ki so prilagojena gibalno oviranim osebam oziroma imajo možnost te prilagoditve.

Kot dokazilo je potrebno priložiti potrdilo zdravnika specialista, iz katerega je razvidna potrebnost trajne uporabe invalidskega vozička ali drugega tehničnega pripomočka za hojo in slepe osebe (izvid zdravnika specialista, iz katerega je razvidna potrebnost trajne uporabe invalidskega vozička ali drugega tehničnega pripomočka za hojo ali odločba ZPIZ, iz katere je razvidna najmanj 70 % zmanjšana zmožnost premikanja…..).

Trenutno so ta stanovanja namenjena le gibalno oviranim osebam, ki to dokažejo z ustrezno prilogo ob prijavi. V kolikor interesa s strani gibalno oviranih oseb, po nekaj ponovljenih terminih izbiranja najemnikov ne bo izraženega interesa za najem, bomo ukrepali kot je navedeno v razpisu.

V primeru, da za stanovanja, prilagojena gibalno oviranim osebam, več kot 3 mesece ne bo izkazanega interesa, lahko Sklad sprejme sklep, s katerim določi, da se lahko v najem ponudijo tudi prosilcem, ki niso gibalno ovirane osebe.

Najemnik mora najemno pogodbo podpisati v roku enega meseca od izbora, stanovanje pa mora prevzeti najkasneje v roku enega meseca od podpisa najemne pogodbe.

Ne, mobilna identiteta smsPASS ne zadostuje za podpis najemne pogodbe v digitalni obliki. Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja:

  • Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA
  • Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA
  • Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB
  • Halcom d.d. - Halcom CA

Ogledi stanovanj pred oddajo prijave niso predvideni. Vsa stanovanja oziroma tipi stanovanj so predstavljeni na spletni strani Sklada s slikovnim gradivom. V primeru, da boste izbrani za stanovanje lahko podate pisno prošnjo na ssrsinfo@ssrs.si za ogled stanovanja in morebitne izmere.

Lokacija stalnega bivališča prosilca po tem razpisu ne igra nobene vloge, dokler je znotraj meja Republike Slovenije.

Po izboru so vsi prosilci po elektronski pošti obveščeni o rezultatu izbora. Na podlagi prejetih podatkov s strani najemnikov (število uporabnikov, davčne številke, ipd), Sklad predvidoma v roku 14 dni po izboru pripravi najemne pogodbe ter o tem po elektronski pošti obvesti najemnike. Ko najemnik najemno pogodbo podpiše in plača preostanek varščine, o čemer na Sklad pošlje potrdilo,  pričnemo z aktivnostmi za predajo stanovanja.