POSTOPKOVNIK za oddajo stroškovnih stanovanj preko javnega razpisa Stanovanjskega sklada RS

Spoštovani, 

na Skladu smo za pomoč zainteresiranim najemnikom pri oddaji prijave za najem in jasnosti postopkov pripravili postopkovnik za oddajo stroškovnih stanovanj, na podlagi Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem in Splošnih pogojev za oddajo stanovanj v najem. Oba dokumenta sta dostopna na http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ v rubriki »Dokumentacija«, kot tudi osnutek najemne pogodbe, ki se nahaja na istem spletnem naslovu. Postopkovnik zajema le obvezne korake, ki vam jih na kratko povzemamo:

Sklad vse proste nepremičnine, ki jih ima na voljo za najem, sprotno objavlja na svoji spletni strani www.ssrs.si. Na povezavi http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/dokumentacija je dostopna vsa dokumentacija razpisa in velja za vse najemnike.

 1. Ponudba prostih stanovanj za najem se osvežuje predvidoma po vsakokratnem izboru novih najemnikov.
 1. Prijavo je mogoče oddati izključno preko posebnega elektronskega sistema na spletni strani Sklada. Prijave, ki ne bodo oddane elektronsko preko spletne prijave, ne bodo upoštevane. Rok za prijavo za vsakokratni izbor najemnikov je določen s terminskim planom, ki se predvidoma objavi ob osveženi ponudbi prostih stanovanj.
 1. Vse v določenem roku prejete prijave vnesemo v program in jih pregledamo. Vsak, ki je oddal prijavo za najem, je o vodenju prijave za najem obveščen. V kolikor so pri prijavah potrebne dopolnitve, se prosilce pozove k dopolnitvi.
 1. V prijavi se prosilec in morebitni dodati uporabniki strinjajo, da Sklad po uradni dolžnosti pridobi podatke iz Centralnega registra podatkov, in sicer o državljanstvu prosilca, stalnem prebivališču zakonskega/zunajzakonskega partnerja prosilca oz. ostalih uporabnikov, starosti prosilcev, partnerja in ostalih uporabnikov.
 1. Obvezna prilogi k prijavi za najem je VAR (Dokazilo o plačilu zneska v višini 500,00 EUR na transakcijski račun Sklada št. SI56 01100-6270960211, obvezno z oznako/sklicem SI00 7189-2022. V primeru dodatnih dokazovanj je potrebno prijavi za najem priložiti tudi druge priloge, ki so navedene v prijavi, npr. v primeru izpolnjevanja in uveljavljanja prvega reševanja prilogo IZJ in v primeru izpolnjevanja in uveljavljanja dohodkovnega kriterija prilogo SOG.
 1. Po pregledu vseh prijav in prejetih dopolnitvah se razvrsti popolne prijave glede na prioritetni razred prosilca. Lestvica meril in pravil za izračun prioritetnega razreda so določeni vnaprej in vključujejo značilnosti kot so: prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, družinski status, število otrok, dohodkovni cenzus. 
 1. V kolikor se zgodi, da je znotraj istega prioritetnega razreda več prosilcev z enakimi prednostmi in interesom za isto stanovanje, se med njimi izvede naključni računalniški izbor. 
 1. Po končanem izboru, ki se opravi na podlagi določenega terminskega plana, se izvede obveščanje vseh prosilcev, izbranih in neizbranih, o izidu izbora najemnikov stanovanj. Neizbranim prosilcev Sklad vrne vplačan znesek za resnost prijave predvidoma v petih delovnih dneh po izboru, izbranim najemnikom pa se ta znesek pretvori v varščino
 1. Izbrani najemnik mora s Skladom skleniti najemno pogodbo, na kateri je overjen podpis najemodajalca in najemnika ter porokov (polnoletnih oseb). Pogodba se podpiše pri najbližjem notarju, v občini, kjer se stanovanje nahaja. Najemna pogodba se lahko podpiše tudi s kvalificiranim digitalnim potrdilom za fizične osebe (npr. SIGEN-CA, Pošta®CA, AC NLB, Halcom CA). Mobilna identiteta smsPASS ne zadostuje. Pogodba se lahko podpiše za določen ali nedoločen čas. 
 1. Na podlagi sklenjene najemne pogodbe in prejetega potrdila o plačilu preostanka varščine za najeto stanovanje, ki znaša 6 mesečnih najemnin, pri čemer se vplačan znesek ob prijavi všteje v varščino, Sklad v dogovoru z najemnikom pristopi k primopredaji stanovanja. Primopredajo stanovanja najemniku izvede predstavnik Sklada ali pooblaščeni upravnik na podlagi primopredajnega zapisnika.
 1. Na primopredaji se potrdi primernost stanovanja za prevzem, popišejo pa se tudi stanja števcev na dan prevzema stanovanja, in sicer števec vode, elektrike, plina… Po opravljeni primopredaji novi najemnik podpiše primopredajni zapisnik in prevzeme ključe stanovanja. Z dnem primopredaje stanovanja se prične obračunavanje najemnine, na najemnika pa preidejo tudi vsi stroški (upravnik, elektrika, ogrevanje, voda, komunala,…). 
 1. Na primopredaji je najemnik opozorjen na pravice in obveznosti, kamor sodi tudi pravilno vzdrževanje stanovanja in pravica Sklada kot najemodajalca do letnega pregleda stanovanja. 
 1. V roku 8 dni mora najemnik ali pooblaščeni upravnik urediti prepise števcev z dobavitelji (voda, elektrika, plin, upravnik…), da bodo položnice izstavljene novemu najemniku.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslovu: ssrsinfo@ssrs.si ali 01/ 47-10-500. 

 

Lepo vas pozdravljamo.
Stanovanjski sklad RS