POSTOPKOVNIK za oddajo stroškovnih stanovanj preko javnega razpisa Stanovanjskega sklada RS

Spoštovani, 

na Skladu smo za pomoč zainteresiranim najemnikom pri oddaji prijave za najem in jasnosti postopkov pripravili postopkovnik za oddajo stroškovnih stanovanj preko javnega zapisa, na podlagi Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem in Splošnih pogojev za oddajo stanovanj v najem. Oba dokumenta sta dostopna na http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ v rubriki »Dokumentacija«, kot tudi osnutek najemne pogodbe, ki se nahaja na istem spletnem naslovu. Postopkovnik zajema le obvezne korake, ki vam jih na kratko povzemamo 

 1. Sklad vse proste nepremičnine, ki jih ima na voljo za najem, sprotno objavlja na svoji spletni strani www.ssrs.siNa povezavi http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/dokumentacija je dostopna vsa dokumentacija razpisa in velja za vse najemnike.
 2. Ponudba prostih stanovanj za najem se osvežuje mesečno skladno s terminskim planom, ki je prav tako objavljen med dokumentacijo razpisa 
 3. Prijavo je mogoče oddati izključno preko posebnega elektronskega sistema na spletni strani Sklada. Prijave, ki ne bodo oddane elektronsko preko spletne prijave, ne bodo upoštevane. Rok za prijavo za vsakokratni izbor najemnikov je določen s terminskim planom.
 4. Vse v določenem roku prejete prijave vnesemo v program in jih pregledamoVsak, ki je oddal prijavo za najem, je o vodenju prijave za najem obveščen. V kolikor so pri prijavah potrebne dopolnitve, prosilce pozovemo k dopolnitvi.  
 5. Prijava za najem mora biti obvezno podpisana s strani vseh polnoletnih oseb, ki bodo bivale v stanovanju, poravnan mora biti znesek za resnost prijave in izpolnjene obvezne priloge. 
 6. Obvezni prilogi k prijavi za najem sta VAR (Dokazilo o plačilu zneska v višini 500,00 EUR na transakcijski račun prodajalca št. 01100-6270960211 z oznako/sklic 00 7189-2022) in RAČ (Fotokopija bančne kartice osebnega računa, iz katere je jasno razvidna številka računa za morebitno vračilo vplačanega zneska).
 7. V primeru dodatnih dokazovanj je potrebno prijavi za najem priložiti tudi druge priloge, ki so navedene prijavi, npr. v primeru enostarševske družine prilogo NEP kot dokazilo o enostarševski družini (sodba o razvezi, dogovor o preživljanju, ipd.) 
 8. Po pregledu vseh prijav in prejetih dopolnitvah se razvrsti popolne prijave glede na prioritetni razred prosilcaLestvica meril in pravil za izračun prioritetnega razreda so določeni vnaprej in vključujejo značilnosti kot so: družinski status, število otrok, prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, dohodkovni cenzus. 
 9. V kolikor se zgodi, da je znotraj istega prioritetnega razreda več prosilcev z enakimi prednostmi in interesom za isto stanovanje, se med njimi izvede naključni računalniški izbor. 
 10. Po končanem izboru se izvede obveščanje vseh prosilcev, izbranih in neizbranih, o izidu izbora najemnikov stanovanj. Neizbranim najemnikom Sklad vrne vplačan znesek za resnost prijave, izbranim najemnikom pa se ta znesek pretvori v varščino. 
 11. Izbrani najemnik mora s Skladom skleniti najemno pogodbo, na kateri je overjen podpis najemodajalca in najemnika ter porokov (polnoletnih oseb). Pogodba se podpiše pri najbližjem notarju, v občini, kjer se stanovanje nahaja. Najemna pogodba se lahko podpiše za določen ali nedoločen čas. 
 12. Na podlagi sklenjene najemne pogodbe in prejetega potrdila o plačilu preostanka varščine za najeto stanovanje, ki znaša 6 mesečnih najemnin, pri čemer se vplačan znesek ob prijavi všteje v varščino, Sklad v dogovoru z najemnikom pristopi k primopredaji stanovanja. 
  Primopredajo stanovanja najemniku izvede predstavnik Sklada ali pooblaščeni upravnik na podlagi Primopredajnega zapisnika. 
 13. Na primopredaji se potrdi primernost stanovanja za prevzem, popišejo pa se tudi stanja števcev na dan prevzema stanovanja, in sicer števec vode, elektrike, plina… Po opravljeni primopredaji novi najemnik podpiše primopredajni zapisnik in prevzeme ključe stanovanja. Z dnem primopredaje stanovanja se prične obračunavanje najemnine, na najemnika pa preidejo tudi vsi stroški (upravnik, elektrika, ogrevanje, voda, komunala,…). 
 14. Na primopredaji je najemnik opozorjen na pravice in obveznosti, kamor sodi tudi pravilno vzdrževanje stanovanja in pravica Sklada kot najemodajalca do letnega pregleda stanovanja. 
 15. V roku 8 dni mora najemnik sam urediti prepise števcev z dobavitelji (voda, elektrika, plin, upravnik…), da bodo položnice izstavljene novemu najemniku.  

 

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslovu: ssrsinfo@ssrs.si ali 01/ 47-10-500. 

 

Lepo vas pozdravljamo.
Stanovanjski sklad RS