Slovenj Gradec, Homški park

Kakšno stanovanje iščete?

Slovenj Gradec (Homški park) – Celjska cesta 22 A in 22 B

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter pravno, gospodarsko, bančno, šolsko, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.  Starodavno mesto v kotlini med Pohorjem in Uršljo goro je tudi slovenski sinonim za kulturno središče, kjer si bogato izročilo preteklosti podaja roko s sodobnim utripom.

Okolica Slovenj Gradca je poseben, s samotnimi kmetijami po sončnem visokogorju posut svet. Živa vez s preteklostjo in bogastvom kulturne dediščine je temelj kulturnega razvoja.
Podeželsko zaledje je ohranilo svojo izvirnost in velik del starodavne lepote. V vsakem letnem času mikavna in skoraj neokrnjena narava je potopljena v mehko razrahljano veduto z gozdovi poraslega hribovja, ki jo le tu in tam preseka hudourniško vodovje iz mnogoterih virov na površjih Pohorja in Uršlje gore ter zarezuje globoke in ozke globače, koder se meglice plazijo tja do poldneva, ko v dolini sonce že ogreje travnike in polja.

V neposredni bližini se nahaja:

 • vrtec,
 • osnovna šola,
 • šolski center,
 • zdravstveni dom,
 • splošna bolnišnica,
 • veterinarska postaja,
 • koroški dom starostnikov,
 • lekarna,
 • trgovine.

Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 24.08.2020.

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.

 Energetska izkaznica (18).pdf ( kB)

 

NAČRTA GRADBENIŠTVA (ARHITEKTURA, GRADBENE KONSTRUKCIJE)

ARHITEKTURNA ZASNOVA

Umestitev in zasnova novih objektov maksimalno ohranjajo in izrabljajo danosti lokacije. Slednje pomeni, da se objekta na svoji S in SV strani maksimalno približata obema cestama, dovozni in lokalni cesti, na svoji SZ, JZ in JV pa ohranita čim večji delež javnih zelenih in igralnih površin.

Novogradnja dveh vila blokov, z zrcalno tlorisno zasnovo, sta zaradi PPIP OPN pozicionirana v enakem odmiku od Celjske ceste (kot obstoječi objekti, ležeči južno, soseska S8), kar pomeni, da je orientacija novograjenih objektov dejansko pod kotom 45 stopinj glede na sever ter vzporedna z jugozahodno parcelno mejo ter Celjsko cesto.

Objekta A in B imata identično zasnovo, le da so tlorisi med sabo zrcalni, tako da se oba objekta odpirata

eden proti drugemu in ustvarjata intimno vstopno ploščad. Opisana lega in orientacija sta smotrni tudi z

vidika insolacije in hrupa.

Zunanja gabarita novogradenj znašata 18,26 m x 14,04 m + . Objekta imata 4 etaže (P+3). Kota pritličja

večstanovanjske stavbe je ±0,00 = cca. 415,85 m n.v. Iz območja se proti JV odpirajo tipični pogledi na Uršljo goro, ki je vidna iz pokritih lož, ki se v vsakem stanovanju odpirajo iz bivalnega prostora proti jugu.

 

Prostori v objektu so funkcionalno razporejeni in oblikovani glede na smeri neba ter tvorijo popolnoma

neodvisne stanovanjske enote. Bruto tlorisno površina vseh etaž v objektu znaša 838,00 m².

Vsak od novih objektov vsebuje 10 stanovanjskih enot v 3 različnih zasnovah. V pritlični etaži se nahajata enosobno in trosobno stanovanje, v 1. nadstropju 2 trosobni stanovanji, v 2. in 3. nadstropju pa dve dvosobni in eno enosobno stanovanje.

Neto površina posameznega stanovanja skupaj z ložo (tipična 5,88 m²) in shrambo (3,00 m²) znaša 37 - 75m². Bivalni prostori se odpirajo proti JZ, spalnice in sobe pa proti JV in SZ. Kopalnice imajo SV

svetlobo. Vsakemu stanovanju pripada parkirno mesto in prostor v kolesarnicah. Slednji se nahajata v pritličju pri vhodu v objekt in tik ob vetrolovu. Tu so še nabiralniki in prostor za čistila ter kotlovnica. Shrambe so locirane znotraj tlorisa stanovanj, razen shramb enosobnih stanovanj v pritličju, 2. in 3. nadstropju.

Skupna neto kvadratura objekta znaša 676,26 m2. Razmerje med stanovanjskimi površinami vključno z ložami in shrambami ter neto površino celotnega objekta znaša 0,80, kar kaže na dobro

izkoriščenost objekta.

Objekt je visok 12,47 m. Svetla višina etaže znaša 2,6 m. Razdalja med objektoma znaša 11,57 m. Umeščena sta na način, da je zadoščeno potrebam po dnevni svetlobi skozi vse leto ter da so pogledi proti vedutam neovirani.

 

NUMERIČNI PODATKI

Kapaciteta objekta:

Objekta skupaj zagoavljata 20 stanovanjskih enot, po 10 stanovanjskih enot na objekt vključno s servisnimi in tehničnimi prostori.

Značilne višinske kote:

Kota +0.00…………415.85 m.n.v.

max višina slemena : +12.47m

Etažnost:

Pritličje, prvo nadstropje (P+3)

Etažne višine:

bruto etažna višina pritličja znaša 3.15m,

bruto etažna višina nadstropja znaša 2.95m,

čiste višine prostorov znašajo 2.60 m

Gabarit objekta:

max. tlorisni gabarit posameznega objekta je 2 x 18,26 m x 14,04 m.

Površine in prostornine objekta v skladu s SIST ISO 9836:

 • zazidana površina objekta znaša  447,08 m2
 • bruto površina objekta znaša 1.676,00 m2
 • neto tlorisna površina 1.352,52 m2

 

NAČRT ZUNANJE UREDITVE           

Promet

Tako peš dostop kot uvoz in izvoz na parcelo sta izvedena z lokalne javne poti JP 87781, ki se navezuje na lokalno cesto 378301 (Celjska cesta). Vzdolž dovozne poti je izvedeno parkirišče s 20 parkirnimi mesti (pravokotno parkiranje), 12 PM na SV strani objektov in 8 PM na SZ strani objektov. S parkirišča je dostop na vhodno dvorišče, iz katerega sta organizirana vhoda v oba objekta. Zasnova z izmaknjenim volumnom kolesarnice ustvarja med objektoma kvaliteten zamejen vhodni predprostor. V nadaljevanju vhodnega dvorišča je organizirano otroško igrišče, ki se bo navezovalo na Homški park.

Mesto za posode z odpadki je ob uvozu na parkirišče na JV strani parcele in je dostopno z dovozne poti.

Število parkirnih prostorov
Vzdolž dovozne poti je izvedeno parkirišče s 20 parkirnimi mesti ( pravokotno parkiranje), 10 PM na vzhodni strani objektov in 10 PM na severni strani objektov, od tega sta 2 za invalide. 

ODVODNJAVANJE
Odvodnjavanje strešin objekta je urejeno preko peskolovov do jaškov, ki so preko PVC cevi speljane v v ponikovalnice. Asfaltirane površine pa so preko vtočnikov in preko reviznih jaškov speljane v ponikovalno polje. 
Skladno s projektnimi pogoji in geološkim poročilom, ki ga je izdelalo podjetje Damjan Pejovnik s.p., dne 16.8.2018, je za odvod meteornih vod izbrano ponikanje. Kot izhaja iz geološkega poročila je upoštevan faktor ponikanja 10-4 m/s. Predvideno je ponikovalno polje kot je prikazano v grafičnih prilogah. 
Utrjene, povozne površine so asfaltne in tlakovane. Zbiranje vod iz utrjenih površin je predvideno preko točkovnih rešetk. Vsi vtočni elementi imajo funkcijo peskolova. Kanalizacija je izvedena vodotesno.
Cevi meteorne kanalizacije so iz PE. Cevi so položene po projektirani trasi in niveleti in v vsem po navodilih proizvajalca cevi. 
Meteorne vode iz asfaltnih in tlakovanih površin se priključujejo na sistem ponikovalnic. 
Za čiščenje padavinskih odpadnih vod so izvedeni koascelentni lovilci mineralnih olj s tipskim preizkusom SIST-EN-858. 

Fekalna kanalizacija
Obstoječo javna kanalizacijo za komunalno odpadno vodo je bilo potrebno prestaviti ob novogradnjo na vzhodno stran od lokacije po trasi obstoječega dovoza. Izvedena je priključitev fekalnih odplak na javno kanalizacijsko omrežje (kanal DN 1000 mm) v zazidavi, sistema Slovenj Grade, št. 10112, na območju poselitve Slovenj Gradec, ID aglomeracije 10572.

 

PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO

Vodovod
Obstoječi vodovodni priključek je bilo potrebno prestaviti ob novogradnjo na vzhodno stran od lokacije po trasi obstoječega dovoza. Nov vodovod iz PEHA cevi dimenzije d32 mm poteka po trasi obstoječega dovoza. Zgradil se je nov vodovodni priključek in vodomerni jašek z dvema vodomeroma ločenima za posamezni objekt, z nazivnim pretokom 5m3/h. Objekt  je priključen na javno omrežje skladno s pogoji soglasodajalca.

Kanalizacija
Obstoječo javna kanalizacijo za komunalno odpadno vodo je bilo potrebno prestaviti ob novogradnjo na vzhodno stran od lokacije po trasi obstoječega dovoza. Izvedena je priključitev fekalnih odplak na javno kanalizacijsko omrežje (kanal DN 1000 mm) v zazidavi, sistema Slovenj Grade, št. 10112, na območju poselitve Slovenj Gradec, ID aglomeracije 10572.

Meteorna kanalizacija je urejena v skladu z veljavno zakonodajo; spelje se v ponikovalnico, katero je na lastniški parceli izven povoznih in manipulativnih površin in ne vpliva slabšalno na sosednje parcele. Teren ni erozijski. Glede na izdelano geološko poročilo (izdelal Damjan Pejovnik s.p.) in glede na pogoje št. PO-10/2018, ki jih je izdalo Javno podjetje komunala podjetje Slovenj Gradec d.o.o. je izvedeno ponikanje  meteornih vod, ker se višinsko ne izide stekanje v obstoječo meteorno kanalizacijo.  Objekt je priključen na javno omrežje skladno s pogoji soglasodajalca.

Elektrika
Objekt A je priključen na NN električno omrežje iz transformatorske postaje TP RING 028. Priključna moč je približno 50kW (ob upoštevanju faktorja istočasnosti za 9 stanovanj, tarifni odklopnik 3x20A oz 14 kW/enoto).

Objekt B je priključen na NN električno omrežje iz transformatorske postaje TP RING 028. Priključna moč je približno 50kW (ob upoštevanju faktorja istočasnosti za 9 stanovanj, tarifni odklopnik 3x20A oz 14 kW/enoto). Predvidena sta še dva odjema za skupno rabo vsak 3x35A oz. 24kW Potrebno električno priključno moč za oba objekta ocenjujemo na 138kW.
V objektu so izvedene inštalacije splošne moči in razsvetljave ter šibkotočnih inštalacij. Objekt je ščiten pred udarom strele s strelovodno inštalacijo in prenapetostnimi odvodniki.
Objekt je priključen na javno omrežje omrežje skladno s pogoji soglasodajalca.

Telekomunikacije
Objekt je priključen na obstoječe telekomunikacijsko omrežje skladno s pogoji soglasodajalca. 

Ogrevanje objekta – plinovod
V obravnavanem objektu se predvideva uporaba zemeljskega plina/toplotnih črpalk za potrebe :

 • Ogrevanja
 • Priprava tople sanitarne vode.

V ta namen je izveden priklop na obstoječi razvod zemeljskega plina ločeno za posamezni objekt.  Priključek za posamezni objekt je preko cevi d32(DN25) zaključen s plinsko požarno pipo DN25 v omarici na fasadi. Za pripravo sanitarne tople vode se izvede vgradnja toplotne črpalke zrak/voda.
Ocenjena priključna moč za posamezni objekt znaša 30 kW. 
Objekt je priključen na plinovodno omrežje skladno s pogoji soglasodajalca.

Odpadki
Odpadki se bodo zbirali ločeno, v za to predvidenih tipskih posodah koncesionarja, vse skladno s projektnimi pogoji pristojnega upravljalca.
Predviden je odvoz odpadkov z uvoza do parkirnih površin, od koder bo neposredno dostopen prostor za odpadke. Izvedena pozicija prostora za odpadke je znotraj jugovzhodnega vogala objekta A na utrjeni površini.

Prometna infrastruktura in zunanja ureditev
Uvoz in izvoz na parcelo sta na istem mestu s Celjske ceste. Vzdolž dovozne poti je izvedeno parkirišče s 20 parkirnimi mesti ( pravokotno parkiranje), 10 PM na vzhodni strani objektov in 10 PM na severni strani objektov, od tega sta 2 za invalide. 
Zasnova prometne in zunanje ureditve ima dostop za reševalna vozila preko obstoječega dovoza s Celjske.

Peskolovi so priključeni na revizijski jašek preko PVC cevi z minimalnim padcem 1,0 %. Iztok iz požiralnikov in peskolovov je na globini minimalno 80 cm, to je pod globino zmrzovalne cone. V primeru, da je globina manjša je bilo potrebno cev polno obbetonirati.
Pri dimenzioniranju kanalizacije za padavinske vode iz asfaltnega platoja do izliva v zbirni vod so upoštevani naslednji parametri in navodila za projektiranje kanalizacije na področju obravnavane lokacije.

 

NAČRTI ELEKTROTEHNIKE 

Dva vila bloka sta priključena na NN omrežje v transformatorski postaji TP RING: 082, rezervna izvoda. Izvoda sta v TP varovana z varovalkami 160 A. 
Na mestu izvedenih del je potekalo nizkonapetostno 0,4 kV podzemno omrežje. Zaradi sprostitve zemljišča in možnosti novogradnje je bilo potrebno obstoječo prostostoječo razdelilno omarico PS RO na parc. št. 837/2, k.o. Slovenj Gradec, odstraniti in na isti parceli izven območja gradnje postaviti novo prostostoječo razdelilno omarico NOVA PS RO z enako opremo, kot jo je imela obstoječa.
Od mesta priključitve (TP RING: 082 na parc. št. 833, k.o. Slovenj Gradec, dva rezervna izvoda) potekata kabla (2 x E-AY2Y-J 4x150 SM+1,5 RE mm²) podzemno do priključno merilne omarice PMO A v objektu A (prostor S2 Shramba vozički) in do priključno merilne omarice PMO B v objektu B (prostor S2 Shramba vozički). Priključno merilni omarici PMO A in PMO B sta locirani na stalno dostopnem mestu v objektih v lasti investitorja, kjer so montirane naprave za merjenje električne energije in varovalke za omejitev električnega toka 20 x 3 x 20 A in 2 x 1 x 25 A kot so izdani Projektni pogoji št. 1124308 (Elektro Celje, d.d.). 
Vila bloka sta identična, le zrcaljena, zato je v nadaljevanju podan opis le za en blok. Za drugi blok veljajo enaki opisi.
Iz PMO poteka napajanje vseh razdelilnikov stanovanj (10 x) in razdelilnika skupne rabe. Za povezavo med PMO in razdelilnikom posameznega stanovanja so se položili vodniki NYY-J 5x6 mm2. Iz razdelilnika posamezne stanovanjske enote se napajajo vsi porabniki električne energije v tej enoti. Z RCD stikalom v posameznem razdelilniku izklopimo celotno električno obtežbo te stanovanjske enote.
Dovodni kabli za napajanje razdelilnikov posameznega stanovanja potekajo delno po inštalacijskem kanalu v pocinkanem kanalu PK 100, delno pa podometno v estrihu v inštalacijski cevi. 
Razdelilnik skupne rabe RSR je zmontiran zraven razdelilnika PMO in napajan s kablom NYY-J 3x6 mm2. Iz razdelilnika RSR se napajajo z električno energijo vtičnice v skupnih prostorih pritličja, razsvetljava parkirišča preko fotoreleja, razsvetljava skupnih prostorov, kotel v Kotlovnici, gretje žlebov in varnostna razsvetljava. Z RCD stikalom v razdelilniku RSR izklopimo celotno električno obtežbo skupnih prostorov.
Varnostna razsvetljava je izvedena tako, da je v primeru izpada električne energije zagotovljena osvetljenost 1 lux, merjeno pri tleh na evakuacijskih poteh, pri napravah za javljanje in gašenje požara ter pri električnih razdelilnikih pa minimalno 5 lux-ov. Varnostna razsvetljava je izvedena z lastnim virom napajanja (akumulatorji v svetilkah), ki nudi avtonomijo napajanja v primeru izpada električne energije minimalno 1 uro. Varnostna razsvetljava je izvedena na hodnikih in stopniščih.
Inštalacija v objektu je izvedena v podometni izvedbi. Stikala so zmontirana na višini 1,05 m od tal, vtičnice pa na višini 0,4 m od tal. Izjema so vtičnice pri kuhinjskih pultih in v kopalnicah pri ogledalih, kjer se je višina vgradnje prilagodila opremi. Posluževanje razsvetljave je izvedeno lokalno s stikali oz. s senzorji gibanja na stopniščih.
Mesto priključitve na telekomunikacijsko omrežje je obstoječ kabelski jašek na parc. št. 830, k.o. Slovenj Gradec. Od mesta priključitve potekata nova telekomunikacijska voda, na celotni trasi položena v PVC cevi  110 mm, do novega kabelskega jaška KJ1 in notranjega TK vozlišča v prostoru Shramba vozički posameznega vila bloka. 
Od notranjega TK vozlišča v prostoru Shramba vozički potekajo kabli UTP do telekomunikacijskih vtičnic posamezne stanovanjske enote.

Ogrevanje objekta in tople sanitarne vode je izvedeno s plinskim kotlom Vitodens 200-W. Iz regulacije plinskega kotla se napajajo z električno energijo tudi vse črpalke, temperaturna tipala in mešalni ventili. Povezave so izvedene v skladu z navodili dobavitelja opreme.
Za objekt, ki predstavlja gradbeno zaključeno enoto, je izvedena strelovodna napeljava. Izenačitev potencialov je izvedena s povezavo vseh kovinskih mas, zbiralnice za izenačitev potenciala in ozemljitvenega traku  ter strelovodne instalacije. 

Strelovodna naprava
Izveden je:

 • zaščitni nivo IV, vrsta LPS IV,
 • polmer kotaleče krogle r = 60 m, velikost mrežne zanke 20*20 m,
 • lovilni sistem- Al žica Ø 8 mm,
 • odvodni sistem- Al žica Ø 8 mm po fasadi objekta in povezana na zemnik objekta, 
 • ozemljitveni sistem pocinkani valjanec FeZn 25*4 mm.

Kot pomožni odvodi so uporabljeni vertikalni odtoki (cevi iz Al pločevine), ki so s pomočjo valjanca FeZn 25 x 4 mm povezani z zemnikom. Spoj valjanca z odtočno cevjo je izveden s pomočjo objemke.

Kot zemnik je uporabljen pocinkani valjanec FeZn 25 x 4 mm. Pocinkan valjanec je položen v temeljno ploščo objekta in povezan s kandelabri.
Na zemnik so preko zbiralke za izenačitev potenciala zvezani vsi glavni in pomožni odvodi, kovinski okviri vrat, ohišja strojev v objektu ter vsi kovinski deli, ki morejo priti v stik z udarom strele. Zemnik predstavlja skupaj z armaturo vseh temeljev tudi temeljno ozemljilo objekta. 

 

NAČRT STROJNIŠTVA

SPLOŠNO

Za objekt je potrebno izdelati projekt izvedenih del strojnih instalacij, ki oskrbujejo objekt oziroma njegove dele s toplotno energijo, sanitarno toplo in hladno vodo in zagotavljale ustrezni mikroklimatske pogoje v smislu zagotavljanja ustrezne kvalitete zraka v posameznem obravnavanem prostoru. Objekt se je priključil na infrastrukturo v skladu s projektnimi pogoji soglasodajalca, pristojnega za posamezni medij.

Primarni viri energije potrebni za obratovanje strojnih instalacije in naprav:

 • Voda iz javnega vodovoda 
 • Zemeljski plin
 • Elektrika iz javnega elektroenergetskega omrežja (obdelano v elektro projektu)

 

Vodovod
Priklop na javno vodovodno omrežje

Za celotni objekt se je izvedel novi vodovodni priključek na javni vodovod. Javni vodovod Pe110 poteka ob robu obravnavane parcele. 
Na dovodu sta se vgradila glavna ventila z vgradilno garnituro in kapo za objekta »A« in »B«. Priključka sta izvedena v zelenici ob objektu.
Novo hišni priključek se je izvedel za oba objekta. Izvedel se je iz cevovoda 2x Pe50.
Prehod cevovoda skozi stene posameznega objekta se je izvedel vodotesno.
Montažo vodovodnega priključka je izvršilo Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., ali za to registrirano podjetje, ki ga je pooblastilo Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o..
Hladna sanitarna voda je pripeljana od instalacijske niše z vodomeri za posamezno stanovanje. Vsako stanovanje ima svoj dovod hladne vode dimenzije DN15. 
Vsa odjemna mesta so opremljena z enoročnimi mešalnimi baterijami. 
Vse cevi razvoda hladne sanitarne vode je vodene v tleh v izolacijski plasti tal ali v zidnih utorih in bodo izolirane. 

Sanitarni elementi
Vsi sanitarni elementi so iz fajančevine.

 • WC školjke  s talnim ali zadnjim iztokom in varčnim izplakovalnikom.
 • Umivalniki opremljeni s klasično mešalno baterijo in kotnimi regulirnimi ventili
 • Kopalne kadi opremljene s klasično mešalno baterijo
 • Pomivalna korita opremljena z mešalno baterijo in kotnimi regulirnimi ventili
 • Za pomivalne stroje je predviden sifon in izpustni ventil z nastavkom
 • Pralni stroj je opremljen s sifonom in izpustnim ventilom

Interne instalacije v objektu 
Instalacija za objekt je Pe 50x4,5 in poteka od priključnega ventila v energetski prostor. V energetskem prostoru se je napeljava ločila na sistem priprave tople sanitarne vode - bojlerja ter do posameznih vodomerov v zidnih nišah. Prehod hišnega priključka skozi temelje je izveden v zaščitni cevi. Cevovod v zaščitni cevi so položene centrično z zadostnim vmesnim prostorom, ki se je nepropustno zatesnil. 

V zidni instalacijski niši v hodnikih etaž so vgrajeni vodomeri za posamezno stanovanje. Pred razvodom v objektu je zaporni ventil (servisni). Od tu je cevovod speljan do posameznega razdelilca v etažah in posamezno do vsakega stanovanja. 
Za vsako stanovanje je pred in za vodomerom predviden zaporni element. Pred vsakim sanitarnim elementom je kotni regulirni ventil ali podometni ventil. S tem je omogočeno opravljati vzdrževalna dela na posameznem porabniku.

Cevovodi v tlaku in steni so izvedeni iz PP-R in so izolirani z izolacijo kot tipa Tubolit S oz. DG. Cevovodi za toplo vodo in cirkulacijo se izolirani z izolacijo debeline 19mm (kot tipa ITS), cevovodi za hladno vodo pa z izolacijo debeline 13mm.
Sanitarni elementi so konzolne izvedbe v skladu z izbiro investitorja. V prostor s tušem je vgrajen talni sifon. Vse instalacije so speljale v tlaku in stenah. Na vse sanitarne elemente s priklopom tople in hlade vode so montirane enoročne armature. Splakovalniki so podometne izvedbe s proženjem spredaj. Splakovalnik je opremljen z varčno tipko.  Vsi požarni preboji so izvedeni skladno s požarno študijo.

Izolacija cevi
Cevno omrežje interne instalacije je izolirano:

 • pocinkana cev za razvod hladne vode, vodena v tleh, tlaku in zemlji je zaščitena z ovojem dekorodala
 • pocinkana cev za razvod hladne vode, vodena v zidu je izolirana z enkratnim ovojem jute ali klobučevine
 • pocinkana cev za razvod hladne vode, tople vode in cirkulacije vodena prosto pod stropom in ob zidu je izolirana z izolacijo ARMAFLEX, deb. 32 mm-ali odgovarjajoče (proti rosenju)
 • pocinkana cev za razvod tople vode, vodena v zidu in tlaku je izolirana z dvojnim ovitjem filca ali klobučevine

    
Priprava tople sanitarne vode 
Topla sanitarna voda se pripravlja centralno v bojlerju V=800l s pomočjo plinskega kondenzacijskega kotla v pritličju – energetski prostor. Razvod tople sanitarne vode je dalje speljan do razdelilcev z merilniki tople vode in dalje po posameznih stanovanjih. Vsako stanovanje ima svoj dovod tople vode dimenzije DN15.
Vse cevi tople sanitarne vode so vodene v tleh v izolacijski plasti estriha ali v zidnih utorih. 
Cirkulacijski vod je speljan do zadnjega nadstropja (N3) pred delitvijo na posamezna stanovanja.


DOPUSTNA MANJŠA ODSTOPANJA OD GRADBENEGA DOVOLJENJA

NAČRTA GRADBENIŠTVA (ARHITEKTURA, GRADBENE KONSTRUKCIJE)
Spremembe med načrtom PGD,PZI in PID
V načrtih gradbeništva (arhitektura in gradbene konstrukcije ) ni odstopanj od projekta PGD in PZI napram projektu PID. Edina sprememba, ki je tudi v okviru dopustnih odstopanj je zaradi povečanja izolacije fasade iz 16 na 18 cm. Tako se velikost objekta v obeh smereh poveča za 4 cm.

 

NAČRT ZUNANJE UREDITVE     
Spremembe med načrtom PGD,PZI in PID
 Vsa dela so izvedena v skladu z PGD, PZI dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in standardi.

 

NAČRTI ELEKTROTEHNIKE 

Spremembe med načrtom PGD,PZI in PID
V načrtu PGD je bilo predvideno, da bo vsaka stanovanjska enota imela svojo komunikacijsko omarico. Investitor se je med gradnjo odločil, da jih ne vgradi. Namesto tega se je uredilo notranje TK vozlišče v prostoru Shramba vozički, iz katerega potekajo kabli UTP do telekomunikacijskih vtičnic posamezne stanovanjske enote.
Vgradilo se je ogrevanje žlebov, ki v načrtu PGD ni bilo predvideno.
Ostale razlike med načrtom PGD in izvedenimi deli so minimalne oz. zanemarljive in so prikazane v načrtu izvedenih del.  


NAČRT STROJNIŠTVA
Spremembe med načrtom PGD, PZI in PID
Sprememb med načrtom faze PGD,PZI in PID ni. 
Vsi izvedeni sistemi (ogrevanje, prezračevanja, vodovod in kanalizacija), kateri so bili predvideni v fazi načrta PGD so se izvedli skladno s predvidenim PGD in PZI načrtom.


IZKAZ POŽARNE VARNOSTI
Spremembe med načrtom PGD, PZI in PID
V fazi projekta izvedenih del (PID) ni odstopanj od projekta PGD in PZI.

 
IZKAZI
Izkazi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta v skladu s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve, so naslednji:

 • Izkaz energijskih lastnosti stavbe
 • Izkaz požarne varnosti (priloga v posebni mapi)


 

 

 


 

Ribnica, Prijateljev trg 1

Stanovanjska enota se nahaja v neposrednem centru mesta in omogoča dobre cestne povezave do drugih lokacij, kot so Ljubljana in Kočevje, vzpostavlja pa se tudi železniška povezava.

Slovenj Gradec, Homški park

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter pravno, gospodarsko, bančno, šolsko, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.

Slovenj Gradec, Ozare

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter gospodarsko, pravno, šolsko, bančno, zdravstveno, informacijsko, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.

Pekrska gorca, Maribor

Maribor na vseh ravneh pripoveduje bogato zgodbo o prepletu ustvarjalnosti, znanja in usmerjenosti v napredek; o okolju, kjer se dobro počutijo tisti, ki v njem ustvarjajo in živijo. Po zaslugi kakovostne infrastrukture, odlične geolokacije, ki ga umešča v samo središče Evrope in vpetosti v logistično mrežo, je Maribor prvovrstno poslovno okolje za razvoj ali nadgradnjo poslovnih priložnosti.